ประจำเดือน มีนาคม 2557
 
           
ที่
เลขประกาศ
เรื่อง
วันที่ประกาศ
สรุปผลการดำเนินการประกวดราคาประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปี พ.ศ.2557
13.

ผล ส.11/2557
ผลการสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งระบบกรองช้าแบบโครงเหล็ก อัตราการกรอง 10 ลบ.ม/ซม. โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อ สนับสนุนโครงการอันเนื่องมา จากพระราชดำริประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 1 ระบบ
27/03/57
12.
ส.17/2557 สอบราคาจ้างจัดทำของที่ระลึกกิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์เสริมสร้างความรู้เรื่องน้ำบาดาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2557
จำนวน 15,000 ชิ้น
19/03/57
11.
ส.16/2557 สอบราคาจ้างซ่อมเปลี่ยนสายนำไฟฟ้า (Multi-electrode cable)
จำนวน 1 เส้น
19/03/57
10.
ส.15/2557 สอบราคาจ้างเหมาบริการจ้างเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี ของโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับ ดูแลการประกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 4 งาน
19/03/57
9.
ส.14/2557 สอบราคาจ้างติดตั้งสติ๊กเกอร์กรองแสง อาคาร 1 ชั้น 6-8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จำนวน 2 รายงาน
18/03/57
8.
ผล ส.9/2557
ผลการสอบราคาจ้างซ่อมเครื่อง GC/MS จำนวน 1 งาน
17/03/57
7.

ป.25/2557
ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อมือวิทยาศาสตร์ เครื่องย่อยและสกัดสารตัวอย่างด้วยคลื่นไมโครเวฟ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
13/03/57
6..
ผล ส.8/2557
ผลการสอบราคาซื้อสายเคเบิ้ลสำหรับเครื่องตรวจสอบสภาพบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
11/03/57
5.
ผล
ป.16/2557
ผลประกวดราคาจัดซื้อท่อกรองน้ำแบบพันลวด Stainless steel เบอร์ 30 จำนวน 384 ท่อน(โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11/03/57
4..
ส.13/2557
สอบราคาซื้อสารเคมี จำนวน 12 รายการ
10/03/57
3.
ผล
ป.15/2557
ผลประกวดราคาจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนทั่วประเทศ รูปแบบที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
07/03/57
2.
ผล
ป.13/2557
ผลประกวดราคาจัดซื้อท่อพีวีซีแข็งและอุปกรณ์ จำนวน 4 รายการ (โครงการ
พัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
05/03/57
1.

ผล ป.14/2557

ผลการประกวดราคาซื้อท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีและอุปกรณ์ จำนวน 2
รายการ (โครงการจัดหาน้ำสะอาดให้กับหมู่บ้านหาน้ำยากทั่วประเทศ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557)ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

05/03/57

 
     
ข่าวประจำวัน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ TOR
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสมัครงาน