ประจำปี 2556
   
           
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อ เป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการ เตรียมความ พร้อมและ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจ ด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กร ปกครองท้องถิ่น [28/11/56]

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะ
กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะและระเบียบเกี่ยวกับการประเมินภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ
ตำแหน่งเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
[26/11/56]

ประกาศ ประกาศคณะกรรมการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [29/10/56]
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ [14/10/56]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมเข้าอบรม หลักสูตร ช่างเจาะน้ำบาดาล (อยุธยา) (อุบล) (เชียงใหม่) (ตรัง) และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้า
อบรมหลักสูตร วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา รุ่นที่ 16
[19/08/56]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่การเงิน สหกรณ์น้ำบาดาล [24/07/56]
ประกาศ ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการ
ตวจสอบภายในปฏิบัติการ
[15/07/56]
ประกาศ รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล [04/07/56]
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [04/07/56]
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาล
กร่อยเค็มหรือมีสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปี 2556 [ตั้งแต่ 14 พ.ค. 56 - 21 พ.ค. 56]
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ประจำปี 2556
[ตั้งแต่ 14 พ.ค. 56 - 21 พ.ค. 56]
ประกาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม
หรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2556 [ตั้งแต่ 18 เม.ย. 56 - 26 เม.ย. 56]
ประกาศ ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการศึกษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มสะอาดจากน้ำบาดาลกร่อยเค็ม หรือมีค่าสารละลายรวมสูงตามความเหมาะสมแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศประจำปีงบประมาณ 2556 [ตั้งแต่ 27 มี.ค. 56 - 5 เม.ย. 56]
ประกาศ ศปร.รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริประจำปีงบประมาณ 2556 จำนวน 2 อัตรา
[14/02/56 - 220256]
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกประเมินความรู้ และความสามารถ เป็นพนักงานโครงการ
เตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล
[12/02/56]
ประกาศ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ และความสามารถ เป็นพนักงานโครงการ
เตรียมความพร้อมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล
[06/02/56]
ประกาศ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 8 อัตราเพื่อเฎิบัติงานในโครงการเตรียมความพร้อม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการภารกิจด้านน้ำบาดาล เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด

 
     
ข่าวประจำวัน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ TOR
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสมัครงาน