ข่าวประจำวันเดือนพฤษภาคม
   
เดือนเมษายน 2557
           
  การประชุมคณะกรรมการกำกับติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2557 [29/05/57]
  ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา [22/05/57]
  ทบ. ให้การต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพร้อมด้วยอาจารย์จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [21/05/57]
  การประชุมและรับฟังการนำเสนอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด มาตราส่วน 1 : 50,000 [20/05/57]
  การประชุมเพื่อลงนามในคำรับรองการปฏิบัติงานโครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [20/05/57]
  สทบ.เขต 4 ร่วมกับหน่วยงาน ทส.ในขอนแก่น จัดกิจกรรม “เรารักขอนแก่น” ครั้งที่ 9/2557 [15/05/57]
  การประชุมเพื่อตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Certified FL) [15/05/57]
  ประชุมคณะทำงานโครงการอุดกลบบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2557 [12/05/57]
  เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการกำกับดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. 2520 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [12/05/57]
  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจัดฝึกอบรมกฎหมายข้อมูลข่าวสาร : รู้ เข้าใจ ให้บริการแบบโปร่งใส [08/05/57]
 

 
     
ข่าวประจำวัน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ TOR
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสมัครงาน