icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจแมกนีโตเทลลูริก
(Magneto-Telluric or MT)      เมื่อวันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 09.30 น. ดร. อรัญญา เฟื่องสวัสดิ์ ผู้อำนวยการ
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการสำรวจวัดคลื่นกระแสแม่เหล็กโลกหรือแมกนีโตเทลลูริก (Magneto-Telluric
or MT) โครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อนเพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อน
ใต้พิภพและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค
จังหวัดกาญจนบุรี

      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล มีภารกิจในการสำรวจ ประเมินศักยภาพ และพัฒนาน้ำบาดาล
รวมทั้งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เห็นความสำคัญของน้ำบาดาล ในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานและอุตสาหกรรมท้องถิ่น ซึ่งจะเห็นได้ว่า ประเทศไทยมีความต้องการ
ในการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทุกปี แต่แหล่งพลังงานที่เรามีอยู่เริ่มลดลง กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดทำโครงการศึกษาและสำรวจแหล่งน้ำพุร้อน
เพื่อส่งเสริม การผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพ และอุตสาหกรรมท้องถิ่น โดยได้ร่วมกับ
การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานทดแทน
เพื่อร่วมพัฒนาพลังงานทดแทน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและ
รับผิดชอบ การพัฒนาน้ำบาดาล การใช้ประโยชน์จากน้ำบาดาล ซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์
จากน้ำบาดาลร้อนหรือ น้ำพุร้อน มาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ น้ำบาดาลร้อนหรือ
น้ำพุร้อน เป็นแหล่งพลังงานอีกแหล่งที่หน้าสนใจ และมีความสำคัญ ไม่น้อยกว่าพลังงานอื่นๆ
ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้เริ่มศึกษาอย่างจริงจังผ่านโครงการศึกษา
และสำรวจแหล่งน้ำพุร้อน เพื่อส่งเสริมการผลิตพลังงานความร้อนใต้พิภพและอุตสาหกรรม
ท้องถิ่น ซึ่งในครั้งนี้ โครงการได้มีวัตถุประสงค์ให้ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ได้มีความรู้เพิ่มเติมจากโครงการที่ดำเนินการโดยบริษัทที่ปรึกษา โดยเฉพาะเทคนิคการสำรวจ
ธรณีฟิสิกส์ด้วยวิธีการสำรวจวัดคลื่นกระแสแม่เหล็กโลกหรือแมกนีโตเทลลูริก ซึ่งเป็น
เทคนิคใหม่ บุคลากรของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะได้เรียนรู้ ปฏิบัติและนำไปใช้ประโยชน์
ในโครงการอื่นต่อไป

ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share