icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

อทบ. ให้สัมภาษณ์ รายการ “ข่าว 5 หน้า 1” – ททบ. 5
เล่าข่าวประเด็น “โครงการน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา”         วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 07.30 น. นายปราณีต ร้อยบาง อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้สัมภาษณ์
ในรายการ “ข่าว 5 หน้า 1” ประเด็น การจัดทำโครงการน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ดำเนินรายการโดย
ชลรัศมี งาทวีสุข, กร เกียรติเฟื่องฟู, เขมสรณ์ หนูขาว วสุ แสงสิงแก้ว และ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน

         ทั้งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำโครงการสำรวจและศึกษารูปแบบการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลและระบบ
ปรับปรุงคุณภาพน้ำบาดาลให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา หรือโครงการน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ
84 พรรษา รวมจำนวน 84 แห่ง ทั่วประเทศ สำหรับการดำเนินการในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วย
จังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี ตราด สระแก้ว และจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้มอบหมายให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9
ระยอง เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในพื้นที่ รวมจำนวน 6 โรงเรียน เพื่อให้เด็กนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา และ
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียง ได้มีน้ำดื่มสะอาดบริโภค พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องน้ำบาดาล บูรณาการการสื่อสารสร้างการ
มีส่วนร่วมในชุมชนและสถาบันการศึกษา โดยกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้และการให้บริการของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ตามโครงการน้ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ 84 พรรษา ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 ณ โรงเรียนมกุฎ
เมืองราชวิทยาลัย ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากผู้บริหารระดับท้องถิ่น
ผู้นำชุมชน สถาบันการศึกษา และเยาวชนร่วมงานในวันดังกล่าว

แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share
   
ที่มา : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่