icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง "โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน"
ณ จังหวัดลำปาง

 

      วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.30 น. นายสุรัตน์ บัวพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 1 ลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง "โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน" โดยมี นายสรรเสริญ
สงวนศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัท ทริสคอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการฯ
ณ ห้องประชุม โรงแรมลำปาง ริเวอร์ ลอดจ์ จังหวัดลำปาง ซึ่งแบ่งการอภิปรายความคิดเห็นออกเป็น 2 ช่วง
ได้แก่ ภาคเช้า เวลา 10.00 - 12.00 น. ของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย จำนวน 54 คน และภาคบ่าย
เวลา 13.30 - 16.00 น. ในส่วนของเจ้าหน้าที่สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง ณ สำนักทรัพยากร
น้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง จำนวน 90 คน เป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น
ดังนี้
      1. ความต้องการและความคาดหวังในงานบริการต่าง ๆ ของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต
      2. ความต้องการและความคาดหวังในการให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาของสำนักทรัพยากร
บาดาลเขต
      3. การเข้าร่วมกิจกรรม/มีส่วนร่วมในเครือข่ายน้ำบาดาลระหว่างสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตกับ
ภาคส่วนต่าง ๆ
      4. ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการของสำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต

     โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับ
ภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
และการให้บริการสาธารณะ (Public Service) ในระดับภูมิภาคอย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยพัฒนาและยกระดับ
ให้สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขตเป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง บูรณการการทำงานกับหน่วยงานส่วนกลาง
ได้อย่างมีสิทธิภาพ บุคลากร มีความรู้ ความสามารถให้บริการได้อย่างมืออาชีพ (Service Excellence)

 
ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
 
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share