icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งจัดทำแผนที่น้ำบาดาล 1:50,000
ขุมทรัพย์ลายแทงเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาลระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ

 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 09.45 น. ดร.อรนุช หล่อเพ็ญศรี ผู้อำนวยการสำนักสำรวจและประเมิน
ศักยภาพน้ำบาดาล เดินทางมาเป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่
น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 จังหวัดมหาสารคาม
บางส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ โดยมีนางสาวเฟื่องฉัตร จันทวงษ์โส
นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการตรวจงานจ้าง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดการประชุม
สัมมนาในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายสุชัย บุตรสาระ ปลัดจังหวัดมหาสารคาม เดินทางมากล่าวต้อนรับอย่างอบอุ่น

      ปัจจุบันพบว่าประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ำที่เพิ่มมากขึ้นตามการเพิ่มของจำนวนประชากรและการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ โดยในระยะหลังปริมาณน้ำจากแหล่งน้ำผิวดินซึ่งเป็นแหล่งน้ำหลักมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ในบางเวลา ทำให้มีความจำเป็นต้องพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ทดแทนในพื้นที่ที่ขาดแคลนแหล่งน้ำผิวดิน โดยใน
การพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลให้มีประสิทธิภาพนั้นจำเป็นต้องอาศัยข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับแหล่งน้ำบาดาลที่มี
ความละเอียด ถูกต้อง ปัจจุบันกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัดมาตราส่วน 1:100,000 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลของประเทศ แต่แผนที่ดังกล่าวยังไม่สามารถใช้เป็นเครื่องมือใน
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลที่ลงลึกถึงระดับอำเภอหรือตำบลได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำเพียงพอ ทั้งนี้
เพราะข้อมูลแหล่งน้ำบาดาลที่ปรากฏอยู่ในแผนที่ดังกล่าวยังมีอยู่ค่อนข้างจำกัดสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลได้เพียง
ระดับหนึ่งเท่านั้น อีกทั้งคุณภาพและปริมาณของข้อมูลรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตลอดจนการแปล
ความหมายข้อมูลและข้อสมมติฐานต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์

      กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจึงวางแผนจัดทำโครงการศึกษาสำรวจและจัดทำแผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียด
มาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ขึ้น โดยเริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. 2556 และสิ้นสุด
โครงการในปี พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เพื่อศึกษาสำรวจวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล
ในการจัดทำแผนที่อุทกธรณีวิทยาตามมาตรฐานสากล IAH มาตราส่วน 1:50,000 ที่แสดงศักยภาพแหล่งน้ำบาดาล
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ สามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับท้องถิ่นได้อย่าง
สอดรับกับสภาพปัญหา อีกทั้งยังช่วยประหยัดงบประมาณในการพัฒนาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ประโยชน์ นอกจากนี้
ยังเป็นการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบสารสนเทศทางอุทกธรณีวิทยา (HYGIS) และจัดแสดงข้อมูลให้อยู่ในระบบ
ภาพใต้ดิน 3 มิติ Geoscene3D ที่สามารถเปลี่ยนแปลงและแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยเป้าหมายของการจัดทำแผนที่ มาตราส่วน 1:50,000 เป็นการจัดทำเพื่อให้ได้แผนที่อุทกธรณีวิทยาตามรูปแบบ
มาตรฐานสากล IAH และแผนที่น้ำบาดาลมาตราส่วน 1:50,000 ที่นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการบริหารจัดการและ
การพัฒนาทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งนี้ การดำเนินงาน โครงการศึกษาสำรวจและจัดทำ
แผนที่น้ำบาดาลขั้นรายละเอียดมาตราส่วน 1:50,000 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พื้นที่ 2 ประกอบด้วย
พื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม และบางส่วนของจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด
และจังหวัดสุรินทร์ โดยครอบคลุมพื้นที่กว่า 22,211 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมระวางแผนที่มาตราส่วน 1:50,000
จำนวน 30 ระวาง และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลมาตราส่วน 1:50,000
จึงได้ให้มีการจัดประชุมเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงาน และฝึกอบรมการใช้แผนที่น้ำบาดาล
มาตราส่วน 1:50,000 ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จำนวนประมาณ 80 ราย ได้ทราบถึงข้อมูลปริมาณและคุณภาพ
น้ำบาดาลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถใช้เป็นเครื่องมือประกอบการอนุญาตเจาะและใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนต่อไป

 
ที่มาและภาพข่าวโดย : ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
 
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
 
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share