icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
สนับสนุนน้ำดื่มสะอาด โครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว      พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
เสด็จไปทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ณ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสัก ศูนย์ประสานงานตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว บางสัก อำเภอกันตัง
จังหวัดตรัง เมื่อวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา

      ในการนี้ นายทนงศักดิ์ ล้อชูสกุล ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ได้สนับสนุน น้ำดื่มสะอาด
จำนวน 4,000 ขวด เพื่อให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ และประชาชน ที่มาร่วมรับเสด็จฯ ในครั้งนี้

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ตรัง
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share