icon home หน้าหลัก
ดูข่าวย้อนหลังทั้งหมด
     

สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง ฝึกซ้อมดับเพลิง
เตรียมความพร้อมบุคลากรต่อสภาวะวิกฤต      วันที่ 6 มีนาคม 2557 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง จัดทำแผนบริหาร ความต่อเนื่อง
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปี 2557 ณ สำนักงานทรัพยากร
น้ำบาดาล เขต 9 ระยอง เพื่อเตรียมความพร้อมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
      การจัดกิจกรรมครั้งนี้ สทบ. เขต 9 ระยอง ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรของ สำนักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง นำโดย นายปภินวิช ละอองแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
การจัดการสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดระยอง และนายอนุวัฒน์ ใจหนัก เจ้าพนักงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล เมืองมาบตาพุด และคณะ
มาบรรยายให้ความรู้ถึงสาเหตุการเกิดอัคคีภัย การป้องกันอัคคีภัย และสาธิตการป้องกันอัคคีภัย พร้อมทั้ง
เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงดูแลเจ้าหน้าที่ สทบ. เขต 9 ระยอง ในการซ้อมฝึกปฎิบัติการดับเพลิงจากแก๊สหุงต้ม LPG
และการทดลองใช้เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ดับไฟประเภท B (น้ำมัน) ในสถานการณ์จำลอง

ที่มาและภาพข่าวโดย : สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 ระยอง
เผยแพร่โดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share