ปี พ.ศ. 2558
   
           
 
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน เดือน สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [27/08/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [25/08/58]
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน เดือน สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 1) [18/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ [10/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [06/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [06/08/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือนกรกฎาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [10/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ [27/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ [27/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ [23/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
[17/07/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 3) [10/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน" [03/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล [26/06/58]
- กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 1) [17/06/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน มิถุนายน 2558 (ครั้งที่ 1) [17/06/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน พฤษภาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [08/06/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 3) [08/06/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน พฤษภาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [29/05/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 3) [11/05/58]
สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด จัดทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2558 [11/05/58]
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ [08/05/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 2) [30/04/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 2) [30/04/58]
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดา
[22/04/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน เมษายน 2558 (ครั้งที่ 1) [17/04/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน มีนาคม 2558 (ครั้งที่ 3) [01/04/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
[01/01/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขั้นได้ในตำแหน่ง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
[31/03/58]
ส่วนการคลัง โอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือนมีนาคม 2558 (ครั้งที่ 2) [31/03/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสม
กับตำแหน่งในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท)"[27/03/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ"(18/03/58)
ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557(16/03/58)
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท) และเรื่องกำหนดวัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท)"(03/03/58)
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน กุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งที่ 2)(19/02/58)
ส่วนการคลัง โอนเงินค่าเช่าบ้าน เดือนกุมภาพันธ์ 2558 (ครั้งที่ 1) [16/02/58]
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท)
[06/02/57]
การสั่งจองเสื้อยืดโปโลสีม่วง สีขาวปกน้ำเงิน และเสื้อเแจ๊คเก็ตสีดำ สั่งซื้อภายใน 13 ก.พ. 58 [02/02/58]
ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน เดือนมกราคม 2558 (ครั้งที่ 2) [29/01/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน มกราคม 2558 (ครั้งที่ 2) [29/12/57]
ส่วนการคลังโอนเงินค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน ซึ่งเบิกในเดือน มกราคม 2558 (ครั้งที่ 1)(19/01/58)
ส่วนการคลังโอนเงินเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน มกราคม 2558 (ครั้งที่ 1)(14/01/58)
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 17 และหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 19 (14/01/58)
หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 17
หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 19
ประกาศคณะกรรมการการพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล(08/01/58)

 
     
ข่าวประจำวัน
ข่าวทั่วไป
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศ TOR
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ข่าวสมัครงาน