สถานที่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สำนักบริหารกลาง
ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล
     - ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ 0 2299 3919 0 2299 3920
     - ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล 0 2299 3984 0 2299 3920
ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ 0 2299 3966 0 2299 3930
     - ฝ่ายบริหารทั่วไป
0 2299 3924 0 2299 3926
ส่วนพัสดุ 0 2299 3958 0 2299 3968
ส่วนการคลัง 0 2299 3951 0 2299 3939
กองแผนงาน 0 2299 3990 0 2299 3969
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2660 2528 0 2660 2536
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล 0 2793 1078 0 2793 1099
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล 0 2793 1035 0 2793 1037
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล 0 2793 1019 0 2793 1016
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล 0 2660 2565 0 2660 2566
กองวิเคราะห์น้ำบาดาล 0 2660 2578 0 2660 2586
กลุ่มนิติการ 0 2299 3962 0 2299 3964
กลุ่มตรวจสอบภายใน 0 2299 3988 0 2299 3942
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 0 2299 3909 0 2299 3970