สถานที่
หมายเลขโทรศัพท์
หมายเลขโทรสาร
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 (ลำปาง)
0 5428 2356-8 0 5428 2356-8
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 2 (สุพรรณบุรี) 0 3555 0715-6 0 3555 0715-6
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 3 (สระบุรี) 0 3638 9430 0 3638 9450
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 4 (ขอนแก่น) 0 4323 6663 0 4324 6698
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 5 (นครราชสีมา) 0 4495 3648 0 4495 3677
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง) 0 7522 4991 0 7522 4990
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร) 0 5585 1127 0 5585 1128-9
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี) 0 3273 6084-6 0 3273 6086
(4453)
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 9 (ระยอง) 0 3867 2506 0 3867 2506
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 10 (อุดรธานี) 0 4229 0655 0 4229 0655
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11(อุบลราชธานี) 0 4531 1025 0 4531 1025
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 12 (สงขลา) 0 7444 7106-7 0 7444 7107