สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 อาคาร 2 ซอยท่านผู้หญิงพหล (งามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร 0 2666 7343 โทรสาร 0 2666 7380 อีเมล์: