ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
 กรอบแนวทางการเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ Thailand e-Government Interoperability Framework (Th e-GIF) [19/0858]
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
 ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล [10/11/57]
กรมทรัพากรน้ำบาดาล เปิดรับโครงการจากสถาบันการศึกษาและองค์กรเอกชนที่จะได้รับ ความช่วยเหลือและอุดหนุนจาก
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กำหนดให้มีการยื่นคำขอเสนอโครงการเพื่อการขอรับเงินสนับสนุน
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ถึง 31 มกราคม 2558 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือและอุดหนุน
จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาบาดลน้ำบดาาลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ประกาศคณะ
กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการพิจารณาโครงการของสถานบันการ
ศึกษาและองค์กรเอกชน ที่จะได้รับความช่วยเหลือ และอุดหนุน จากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 หมวด 2 ข้อ 5 ทั้งนี้ให้ส่งโครงการในวันและเวลาราชการ
(03/11/57)
การขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กพน. ของสถาบันการศึกษา และองค์กรเอกชน
แบบฟอร์มหลักฐานประกอบการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิง จากงบกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร กพน. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในการเสนอโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กพน.

สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
 คู่มือ การบริหารความเสี่ยง กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล :: [08/07/58]
 คำพิพากษาฎีกาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายน้ำบาดาล:: [10/11/57]
 สิทธิและหน้าที่ของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล:: [01/10/57]
กลุ่มตรวจสอบภายใน

 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน

 ภาพรวมข้อสัเกตที่ได้จากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ [10/06/58]

 ข้อสัเกตที่ได้จากการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 (ด้านการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ [16/05/57]
กระทรวง

แผนที่ยุทธศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่:: 11/02/58]

 กฏกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ.2556 [สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล :: 28/10/56]

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 ข้อสั่งการของหนัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ :: 28/10/56]
คำสั่ง

 คำสั่งคณะกรรมการน้ำบาดาล [17/02/57](สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล)

คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๐/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
(สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๑/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๒/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต)
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๓/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๔/๒๕๕๔ เรื่อง มอบหมายให้เป็นผู้ออกใบอนุญาตแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
คำสั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่ ๑๐๕/๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
ระเบียบ
 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการแก้ไข
ใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2556
[09/01/57]
 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการกำหนด หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการขอโอน
ใบอนุญาตและการขอใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการ น้ำบาดาล พ.ศ. 2556
[09/01/57]
 ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาลว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำบาดาล
ประกาศ
 ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ข้อกำหนดความ ปลอดภัย ในการปฏิบัติงานด้านการพัฒนาบ่อน้ำบาดาล
โปรแกรม
โปรแกรม PMWin 5.33
ข้อมูลโครงการ
โครงการประเมินศักยภาพ และบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำบาดาลในกลุ่มหินสระบุรี และพื้นที่ที่มีลักษณะ
โครงสร้างทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อน
เอกสารประกอบการอบรม
 
ผลงานประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ


โครงการประจำปี
 
คู่มือ
 
ห้องสมุด
 
อื่น ๆ