ประจำเดือนกันยายน

เดือนสิงหาคม 2558
8
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเร่งจัดทำแผนที่น้ำบาดาล 1:50,000 ขุมทรัพย์ลายแทงเพื่อบริหารจัดการน้ำบาดาลระดับท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพ [07/09/58]
7
รมว.ทส. ตรวจเยี่ยมกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [04/09/58]
6
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1 ลำปาง
"โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาค
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ณ จังหวัดลำปาง
[03/09/58]
5
ทส. รับมอบภาชนะบรรจุน้ำ 5 ลิตร จำนวน 30,000 ใบ จากกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
[03/09/58]
4
การประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย และสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
"โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลในระดับภูมิภาค
อย่างเป็นระบบและยั่งยืน" ณ จังหวัดกำแพงเพชร
[01/09/58]
3
ประชุมเข้ม..... ติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตรฯ โดยนายสุวัฒน์ เปี่ยมปัจจัย
รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
[01/09/58]
2
คณะกรรมาธิการปฏิรูปกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าพบ รมว.ทส. [01/09/58]
1
รมว.ทส. มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม [01/09/58]