ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [28/02/58]
ผลการประเมินการปฏิบัติงานด้านการจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [27/02/57]
 นโยบายแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี พัสดุและงบประมาณ [18/01/56]
 ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จของ การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต" ประจำปีงบประมาณ 2556
 แบบสำรวจความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
แผนบริหารความต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
ผลการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
การรายงานผลงานโครงการในระบบติดตามและประเมินผล(e-Project-Tracking-System)
ประจำปี 2558
     เดือนมกราคม [19/05/58]
     เดือนกุมภาพันธ์ [19/05/58]
     เดือนมีนาคม [19/05/58]
     เดือนเมษายน [19/05/58]
     เดือนพฤษภาคม [02/07/58]
ประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่

การเงิน-การคลัง

ค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียน เดือน สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 23) [04/09/58]
ส่วนการคลังโอนเงินค่าเช่าบ้าน ซึ่งเบิกในเดือน สิงหาคม 2558 (ครั้งที่ 3) [04/09/58]
สหกรณ์น้ำบาดาล
ที่ทำการสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ย้ายจากชั้น 3 อาคาร 1 เป็น ชั้น 5 อาคาร 1 ตั้งแต่ 21 ก.ค. 58 [22/07/58]
สั่งจองเสื้อยืดโปโลสีฟ้าปกขาว เสื้อยืดโปโลสีขาวปกน้ำเงิน เสื้อยืดโปโลสีฟ้าน้ำทะเลปกสีเหลืองอ่อน
ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 58 (โดยดูรายละเอียด ราคา และใบสั่งสินค้าได้เพิ่มเติมในประกาศนี้)
[08/07/58]
สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด จัดทัศนศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ทำการ
สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 พ.ค. 2558
[11/05/58]
ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 [16/03/58]
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
แผนพัฒนาสมรรถนะองค์การ ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเครื่องหมายบริการ [16/07/58]
ข้อมูลเกี่ยวกับกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ขั้นตอนการขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร กพน. และคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในการเสนอโครงการที่ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก กพน.
รูปแบบการเขียนโครงการและแบบมาตราฐานอัตราใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาที่ของบประมาณสนับสนุนจาก กพน.
การ ปรับปรุงอัตราราคางานต่อหน่วยใน คู่มือ หลักเกณฑ์ แนวทาง และขอบเขตการพิจารณางบประมาณ รายการค่าจ้างที่ปรึกษา ของโครงการที่ขอรับเงินสนับสนุนจาก กพน.
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของส่วนบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
นโยบายด้านความโปร่งใส่และตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล