ข่าวรับสมัครงาน / อบรม / สัมมนา
http://job.dgr.go.th/201505/image/new.gif ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อสอบบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ[01/09/58]
http://job.dgr.go.th/201505/image/new.gif ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง ขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ[31/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ[10/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
[06/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล [06/08/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ [27/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ [27/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ[23/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อมีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน[21/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"
[17/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงาน
ธุรการปฏิบัติงาน"
[03/07/58]
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล [26/06/58]
- กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
- รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เปิดรับสมัครฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 18 และหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 20 (update ล่าสุด 26/06/58)
หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 18
http://job.dgr.go.th/201505/image/new.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 18
- รายละเอียดการสมัครเข้าอบรม หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 18
- ใบสมัครวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา เข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา” รุ่นที่ 18
- คำขอรับหนังสือรับรองวิศวกรหรือนักธรณีวิทยา
หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 20
http://job.dgr.go.th/201505/image/new.gif ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 20
- รายละเอียดการสมัครเข้าอมรม หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 20
- ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการ หลักสูตร “ช่างเจาะน้ำบาดาล” รุ่นที่ 20
- คำขอรับหนังสือรับรองช่างเจาะน้ำบาดาล

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล
(08/05/58)

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จำกัด รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน 1 อัตรา เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ถึง 3 กรกฎาคม 58
(18/06/58)
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการทรัพยากรธรณีปฏิบัติการ
(08/05/58)
การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(22/04/58)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคล
เข้ารัรบราชการ ในตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี)
(03/04/58)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(01/04/58)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (31/03/58)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัิการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท)"
(27/03/58)
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง "รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ" (18/03/58)
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ "ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท) และเรื่องกำหนด
วัน เวลา สถานที่คัดเลือกและระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท)"
(03/03/58)
สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ"ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งบุคคลเข้าราชการในตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ (ด้านเคมี) (ปริญญาโท) (06/02/58)
ผลการสอบคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 17 และหลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 19 (14/01/58)
หลักสูตร "วิศวกรหรือนักธรณีวิทยา" รุ่นที่ 17
หลักสูตร "ช่างเจาะน้ำบาดาล" รุ่นที่ 19
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล (06/01/58)
แบ่งปันหน้านี้ไปยัง : Share