สั่งจองเสื้อยืดโปโลสีฟ้าปกขาว เสื้อยืดโปโลสีขาวปกน้ำเงิน เสื้อยืดโปโลสีฟ้าน้ำทะเลปกสีเหลืองอ่อน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 ก.ค. 58 (โดยดูรายละเอียด ราคา และใบสั่งสินค้าได้เพิ่มเติมในประกาศนี้) [08/07/58]
แบบฟอร์มสำหรับการกู้เงินสามัญ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด [04/06/58]
ประกาศจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2557 [16/03/58]
สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 [10/03/58]
การสั่งจองเสื้อยืดโปโลสีม่วง สีขาวปกน้ำเงิน และเสื้อเแจ๊คเก็ตสีดำ สั่งซื้อภายใน 13 ก.พ. 58 [02/02/58]
การสั่งจองเสื้อยืดโปโลสีเหลือง สั่งซื้อภายในวันที่ 14 พ.ย. 57 [11/11/57]
ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557 [22/09/57]
ระเบียบสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิกและดอกเบี้ยเงินกู้ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 [22/09/57]
ประกาศ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน (ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2557) [03/09/57]
เงินกู้พิเศษเพื่อการแต่งชุดเครื่องแบบราชการ (ภายใน 30 กันยายน 2557) [03/09/57]
ระเบียบ สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ว่าด้วย การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน พ.ศ. 2557 [01/08/57]
ประกาศสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด เรื่อง การออกตั๋วสัญญาใช้เงิน ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ตามแบบฟอร์มท้ายประกาศ ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 [01/07/57]
ประชาสัมพันธ์ทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศภูฏาน ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2557 [14/04/57]
ประกาศจ่ายเงินปันผลเงินและเฉลี่ยคืน ประจำปี 2556 [02/04/57]
กำหนดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 [24/03/57]
ประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาต่างประเทศ ณ ประเทศพม่า ระหว่างวันที่ 5-7 เมษายน 2557 [06/02/57]
ประกาศ เรื่อง การระดมทุน (เพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษ) ประจำเดือน ธันวาคม 2556 [20/12/56]
ประกาศเรื่องการสั่งของเสื้อยืดโปโลสีขาวและสีน้ำเงิน (We-R-DGR และตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล) [26/11/56]
ประกาศ เรื่อง ผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มทุนเรือนหุ้น (กรณีพิเศษ) [30/09/56]
ประกาศ เรื่อง การปรับลดราคาสินค้าของสหกรณ์น้ำบาดาล [24/09/56]
ประกาศ เรื่อง การระดมทุน (เพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษ) ประจำเดือน กันยายน 2556 [24/09/56]
ประกาศ เรื่อง การระดมทุน (เพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษ) ประจำเดือน สิงหาคม 2556 [22/08/56]
ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท [31/07/56]
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การทัศนศึกษาต่างประเทศ [19/07/56]
ประกาศการเพิ่มทุนเรือนหุ้นรายเดือน และการกลับเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่
ของสหกรณ์น้ำบาดาล
[update 04/07/56]
ใบสมัครสมาชิกสหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด [update 12/06/56]
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ (เพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษ)
การระดมทุน (เพิ่มหุ้นเป็นกรณีพิเศษ) ประจำเดือน พฤษภาคม 2556
การอนุมัติโอนจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ผ่านหลักเกณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม 2556
การอนุมัติโอนจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ผ่านหลักเกณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555
การอนุมัติโอนจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ผ่านหลักเกณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม 2555
ประกาศ เรื่อง การอนุมัติโอนจ่ายเงินกู้สามัญแก่สมาชิกที่ผ่านหลักเกณฑ์
กำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการกู้เงินสามัญ (สมาชิกสมทบ)
รายละเอียดเงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2555
การแต่งตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์
การแต่งตั้งคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประจำปี พ.ศ. 2550
การแต่งตั้งคณะกรรมการเงินกู้ประจำปี พ.ศ. 2550
การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 4
การเพิ่มหุ้น(พิเศษ)ของสมาชิก
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญเพิ่มเติม
ระเบียบเงินฝาก
ระเบียบว่าด้วยหุ้น
ใบสมัครสมาชิก
แบบฟอร์มการกู้เงิน
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับสมาชิกลาออก

สหกรณ์น้ำบาดาล จำกัด ชั้น 5 อาคาร 1
เบอร์โทรศัพท์ 0 2660 2524 เบอร์ภายใน 2524
เบอร์โทรสาร 0 2299 3988