กองวิเคราะห์น้ำบาดาล

75/10 ถ.พระราม6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

โทร 0-2666-7394-97 โทรสาร 0-2354-4764 อีเมล์: analysis@dgr.mail.go.th