ข้อมูลองค์กร

กิจกรรมการเจาะบ่อ

asasasasas
assasasasasas
 

เว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ลำดับที่ หน่วยงาน ชื่อย่อ ชื่อย่อ ENG ชื่อเว็บ URL สร้างแล้ว ยังไม่สร้าง
1 กลุ่มตรวจสอบภายใน  กตน. AUDIT http://www.dgr.go.th/audit/th /  
2 กลุ่มนิติการ กนก. LAW http://www.dgr.go.th/law/th /  
3 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กพร. PSDG http://www.dgr.go.th/psdg/th /  
4 กองทุนพัฒนาน้ำบาดาล กทบ. GDF http://www.dgr.go.th/gdf/th /  
5 กองแผนงาน กผ. Division http://www.dgr.go.th/division/th /  
6 กองวิเคราะห์น้ำบาดาล กวน. DGA http://www.dgr.go.th/dpc/th /