ผู้บริหาร

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

นางสาวจงจิตร์ นีรนาทเมธีกุล

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ติดต่อกรม