ข้อมูลองค์กร

โครงสร้าง/อำนาจหน้าที่

 

 

 

 

  อำนาจหน้าที่

  ● จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล
  ● จัดทำแผนงานโครงการพัฒนาน้ำบาดาล
  ● ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
  ● ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ