ข้อมูลองค์กร

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

 

 

อำนาจหน้าที่

1. พิจารณาและรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำแผนการดำเนินงานและโครงการต่าง ๆ ทั้งแผนระยะสั้นและแผนระยะยาว

2. จัดทำแผนแม่บทและประสานแผนปฏิบัติงานกับหน่วยงานของกรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่กำหนด

3. ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะ และร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ กิจกรรม รวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายละเอียดงบประมาณตามแผนงานและโครงการ

4. กำหนดกรอบวงเงินงบประมาณประจำปีของกรม