ข้อมูลองค์กร

ธุรการ

อำนาจหน้าที่

                                               ดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน

                                               งานบัญชี งานงบประมาณ งานพัสดุ งานอาคาร สถานที่

                                               และงานยานพาหนะของกองแผนงาน