ข้อมูลองค์กร

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 

 

 

อำนาจหน้าที่

1. ประสานความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิชาการและการมีส่วนร่วมในพันธกรณีด้านทรัพยากรน้ำบาดาล และการใช้น้ำอย่างบูรณาการ

2. พิจารณาความเหมาะสมของโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศทุกโครงการ

3. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลักตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ

4. ดำเนินงานและประสานงาน เพื่อจัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ศึกษา ดูงานต่างประเทศในด้านวิชาการน้ำบาดาล