ผู้บริหาร

นางสาวดวงมณี  จั่นเพิ่ม

นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวเด่นกองแผนงาน

ดาวน์โหลดเอกสาร

ระบบรายงานผล

ติดต่อกรม

กองแผนงาน
กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ