ผู้บริหาร

นางสาววรีวสยา  สินธุเดชะ

นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ

ผู้อำนวยการกองแผนงาน

ข่าวเด่นกองแผนงาน

ระบบรายงานผล

ระบบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี

ติดต่อกรม

กองแผนงาน
กองแผนงาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 26/83 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ