การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554
 
 
  อทบ.มีบัญชาให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรของ ทบ .ที่ประสบภัยน้ำท่วม

>>>อ่านต่อ<<<
   
กำหนดการ พิธีเปิดจุดบริการน้ำดื่มสะอาด ตามโครงการด้วยความห่วงใยจากรัฐบาล 21 พฤศจิกายน 2554 | รับบริจาคขวดเปล่าพร้อมฝา >>>อ่านต่อ<<<

ที่ตั้งจุดผลิตและบริการน้ำดื่มสะอาด
เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.28 น. รวมทั้งสิ้น 152 จุด


เบอร์โทรฉุกเฉิน
   
ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)
1111
กด 5
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 1669
กรมทางหลวง 1193
กรมป้องกัน
และบรรเทา
สารธารณะภัย
1784
สายด่วน
กรมชลประทาน
1460
สายด่วน
กรมทางหลวง
1586
ศูนย์ปลอดภัย
คมนาคม
1356
ศูนย์ปลอดภัย
กรมทางหลวงชนบท
1146
การรถไฟ 1690
บขส. 1490
หน่วยแพทย์ กับกู้ชีพฟรี 1669
การปะปานครหลวง 1125
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129
จส.100 1137
ร่วมด้วยช่วยกัน 1667
สวพ.91 1644
กองบัญชาการ
ตำรวจจราจร
1197
สอบถามข้อมูล
สถานการณ์น้ำ
1460
สอบถามเส้นทาง
เดินรถต่างจังหวัด
1490
   

ประมวลภาพการให้ความ
ช่วยเหลือ

สทบ.เขต
เดือน ธันวาคม 2554
   
ตุลาคม  
พฤศจิกายน  
   
วันที่ 26 ธันวาคม  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 14 ธันวาคม  
เขต 4 ขอนแก่น  
วันที่ 13 ธันวาคม  
เขต 4 ขอนแก่น  
วันที่ 12 ธันวาคม  
เขต 1 ลำปาง
เขต 4 ขอนแก่น
 
วันที่ 11 ธันวาคม  
เขต 4 ขอนแก่น  
วันที่ 9 ธันวาคม  
เขต 1 ลำปาง
เขต 4 ขอนแก่น
 
วันที่ 8 ธันวาคม  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 7 ธันวาคม  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
 
วันที่ 6 ธันวาคม  
เขต 4 ขอนแก่น  
วันที่ 5 ธันวาคม  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 2 ธันวาคม  
เขต 1 ลำปาง  
วันที่ 1 ธันวาคม  
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 30 พฤศจิกายน  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 29 พฤศจิกายน  
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 28 พฤศจิกายน  
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 27 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 5 นครราชสีมา
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 26 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 25 พฤศจิกายน  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 24 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 23 พฤศจิกายน  
เขต 5 นครราชสีมา
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 22 พฤศจิกายน  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 21 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 8 ราชบุรี
เขต 8 ราชบุรี-2
 
วันที่ 20 พฤศจิกายน  
เขต 8 ราชบุรี  
วันที่ 19 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 18 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 17 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

เขต 8 ราชบุรี

 
วันที่ 15 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 3 สระบุรี-2
เขต 6 ตรัง
เขต 6 ตรัง-2
เขต 8 ราชบุรี
เขต 10 อุดรธานี
 
วันที่ 14 พฤศจิกายน  
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

เขต 8 ราชบุรี
เขต 9 ระยอง
 
วันที่ 13 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

เขต 6 ตรัง-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 12 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 6 ตรัง
 
วันที่ 11 พฤศจิกายน  
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 9 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 6 ตรัง

เขต 6 ตรัง-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 8 ราชบุรี

 
วันที่ 8 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 2 สุพรรณบุรี-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 7 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 5 นครราชสีมา
เขต 6 ตรัง

เขต 7 กำแพงเพชร
 
วันที่ 6 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี

เขต 3 สระบุรี

เขต 6 ตรัง

เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 5 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 9 ระยอง
 
วันที่ 3 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 2 พฤศจิกายน  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
 
วันที่ 1 พฤศจิกายน  
เขต 3 สระบุรี
เขต 5 นครราชสีมา
เขต 6 ตรัง
 
วันที่ 31  
ส่วนกลาง เขต บางเขน
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น

เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 30  
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 29  
ส่วนกลาง เขต บางเขน
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 28  
ส่วนกลาง เขต บางเขน
เขต 4 ขอนแก่น

เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี

 
วันที่ 27  
ส่วนกลาง เขต บางเขน
เขต 3 สระบุรี

เขต 4 ขอนแก่น
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 26  
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 6 ตรัง
เขต 6 ตรัง-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 25  
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น

เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 24  
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น
 
วันที่ 23  
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 10 อุดรธานี
 
วันที่ 22  
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น

เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร

เขต 8 ราชบุรี
เขต 10 อุดรธานี
 
วันที่ 21  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 7 กำแพงเพชร-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 20  
เขต 1 ลำปาง
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 2 สุพรรณบุรี-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 3 สระบุรี-2
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 7 กำแพงเพชร-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 19  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 4 ขอนแก่น
เขต 4 ขอนแก่น-2
เขต 4 ขอนแก่น-3
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 8 ราชบุรี
เขต 10 อุดรธานี
 
วันที่ 18  
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 2 สุพรรณบุรี-2
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 7 กำแพงเพชร-2
เขต 9 ระยอง
 
วันที่ 17  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร
เขต 7 กำแพงเพชร-2
เขต 7 กำแพงเพชร-3
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 16  
เขต 6 ตรัง
เขต 3 สระบุรี

เขต 7 กำแพงเพชร
 
วันที่ 15  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี

เขต 4 ขอนแก่น
เขต 4 ขอนแก่น-2
เขต 6 ตรัง
เขต 6 ตรัง-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 14  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 6 ตรัง
เขต 7 กำแพงเพชร

เขต 7 กำแพงเพชร-2
เขต 8 ราชบุรี
 
วันที่ 13  
อทบ.
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 6 ตรัง
เขต 8 ราชบุรี
เขต 9 ระยอง
 
วันที่ 12  

เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 2 สุพรรณบุรี
เขต 3 สระบุรี
เขต 6 ตรัง

 
วันที่ 11  
เขต 1 ลำปาง
เขต 1 ลำปาง-2
เขต 9 ระยอง
 
วันที่ 10  
เขต 1 ลำปาง
เขต 3 สระบุรี
เขต 5 นครราชสีมา
 
วันที่ 9  
เขต 6 ตรัง  
ผลการปฏิบัติงานเจาะบ่อสังเกตการณ์น้ำบาดาลเพื่อตั้งเป็นจุดบริการน้ำดื่มสะอาด

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เวลา 18.00 น.

ที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.43 น.

จังหวัด

ที่ตั้งรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร
สทบ.เขต ที่รับผิดชอบ
จ.พระนครศรีอยุธยา 1.จุดอพยพหน้าศาลากลาง
Tesco Lotus จ.พระนครศรีอยุธยา
พิกัด 673725.82 ม. ตะวันออก 1585576.00 ม. เหนือ
คุณมนต์วีระ 084-829-0579 นครราชสีมา
  2.สำนักงานปฎิรูปที่ดิน ลาดบัวหลวง
ต.คลองพญาบรรลือ อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณพรเทพ 081-913-1552 ตรัง
  3.วิทยาลัยเทคนิคยานยนต์ อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณประพจน์ 081-888-7002 กำแพงเพชร
  4.วัดชูจิตธรรมมาราม อ.วังน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา คุณสมโภชน์ 084-109-0203 สระบุรี
  5.ที่ว่าการ อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา คุณชัยณรงค์
คุณสมชาย
081-817-6253
089-260-3090
สุพรรณบุรี
จ.นครปฐม 1.ศูนย์อพยพโรงทานสนามยิงปืน อ.เมือง จ.นครปฐม
คุณนิคม 081-944-0836 ราชบุรี
กรุงเทพมหานครฯ 1.กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
คุณวสันต์
คุณดอกอ้อ
081-966-7774
081-062-7721
อุบลราชธานี
  2.อาคาร 80 ปี หอประชุมกองทัพอากาศ ดอนเมือง กรุงเทพฯ
คุณรบฤา 081-885-0593 ลำปาง
  3.อาคารเอนเนอยี่ คอมเพล็กซ์ ปตท.สำนักงานใหญ่ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ คุณสมเกียรติ 081-650-7903 ระยอง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.43 น.

จุดผลิตและจ่ายน้ำถาวร
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.03 น.

จังหวัด

ที่ตั้งจุดผลิตและจ่ายน้ำถาวร

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร
สทบ.เขต ที่รับผิดชอบ
บางเขน
กรุงเทพฯ
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ซอยงามวงศ์วาน 54แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พิกัด 669852.89 ม. ตะวันออก 1530684.15 ม. เหนือ
คุณมนิจ 089-163-1178 บางเขน
กรุงเทพ
มหานคร
จ.พระนคร
ศรีอยุธยา
ชุมชนวังน้อย ต.ลำตาเสา อ.วังน้อย จ.อยุธยาฯ
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสมโภชน์ 084-109-0203 สระบุรี
จ.สระบุรี โรงเรียนหนองแซงวิทยา
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณวัลลภ 089-691-3255 สระบุรี
  สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล
เขต 3 สระบุรี
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสมโภชน์ 083-083-9762 สระบุรี
  โรงเรียนวัดหนองสมัคร
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสมภพ 080-666-4128 สระบุรี
  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณทองหล่อ 081-939-0862 สระบุรี
  โรงเรียนวัดห้วยทราย
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสัญญา 081-936-1769 สระบุรี
  โรงเรียนสุธีวิทยา
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสมศักดิ์ 086-133-9031 สระบุรี
  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร
(ฉัตรราษฎร์บำรุง)
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณณรงค์
081-0371341 สระบุรี
จ.ลพบุรี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสุวัฒน์ 085-256-9921 สระบุรี
  โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณสุวัฒน์ 085-256-9921 สระบุรี
จ.นครนายก โรงเรียนปิยชาติพัฒนา
(สถานที่สำรองเพื่อสนับสนุน
การผลิตน้ำดื่มเพิ่ม)
- - สระบุรี
  โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร"
(สถานที่สำรองเพื่อสนับสนุน
การผลิตน้ำดื่มเพิ่ม)

- - สระบุรี
จ.อ่างทอง โรงเรียนอ่างทองปทมวิโรจน์วิทยาคม ม.4 บ้านอิฐ อ.เมือง จ.อ่างทอง
(จุดผลิตและจุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
พิกัด 658760.62 ม. ตะวันออก 1612287.37 ม. เหนือ 
คุณพรเทพ 081-913-1552 ตรัง
จ.นครสวรรค์ A. โรงเรียนบ้านหนองกรดพิทยาคม อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์
(โรงกรองน้ำดื่มช่วยสนับสนุนนอกพื้นที่)
พิกัด 562273.26 ม. ตะวันออก 1821946.54 ม. เหนือ    
คุณไพรัตน์ 083-161-8567 กำแพงเพชร
  B. โรงเรียนชุมชนบ้านสลกบาตร อ.สลกบาตร จ.กำแพงเพชร
(โรงกรองน้ำดื่มช่วยสนับสนุนนอกพื้นที่)
พิกัด 587308.90 ม. ตะวันออก 1767859.12 ม. เหนือ     
คุณไพรัตน์ 083-161-8567 กำแพงเพชร
  C. สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 7 กำแพงเพชร
(โรงกรองน้ำดื่มช่วยสนับสนุนนอกพื้นที่)
คุณอำนาจ 081-928-7579 กำแพงเพชร
จ.ลพบุรี 1.โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา ต.หนองแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณวิญญู 089-125-6295 สระบุรี
  2.โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณวิญญู 089-125-6295 สระบุรี
  3.โรงเรียนโคกตูมวิทยา ต.โคกตูม อ.เมือง จ.ลพบุรี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณวิญญู 089-125-6295 สระบุรี
ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 เวลา 16.03 น.

จุดจ่ายน้ำนอกสถานที่
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น.

จังหวัด

ที่ตั้งจุดจ่ายน้ำนอกสถานที่

ผู้ประสานงาน

เบอร์โทร
สทบ.เขต ที่รับผิดชอบ
จ.สระบุรี สทบ.เขต3.สระบุรี (จุดจ่ายน้ำดื่ม) (ใช้รถบรรทุกในการขนส่งน้ำเพื่อแจกจ่าย)
พิกัด 703207.30 ม. ตะวันออก 1664722.12 ม.เหนือ
คุณวิญญู 08 9125 6295 สระบุรี
จ.อุบลราชธานี ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนเกดแก้ว จ.อุบลราชธานี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณสมศรี
คุณดอกอ้อ
086-254-6710
081-062-7721
อุบลราชธานี
  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ชุมชนท่าข้องเหล็ก จ.อุบลราชธานี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณสมศรี
คุณดอกอ้อ
086-254-6710
081-062-7721
อุบลราชธานี
  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านคูสว่าง จ.อุบลราชธานี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณสมศรี
คุณดอกอ้อ
086-254-6710
081-062-7721
อุบลราชธานี
  ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย บ้านกุดระงุม จ.อุบลราชธานี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณสมศรี
คุณดอกอ้อ
086-254-6710
081-062-7721
อุบลราชธานี
  จุดอพยพ-บ้านทัพไทย ต.แจระแม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม) คุณสมศรี
คุณดอกอ้อ
086-254-6710
081-062-7721
อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ
ปริมลฆล
ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
  วัดพระยาสุเรนทร์ อ.คลองสามวา
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
  ศูนย์อพยพมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
  ศูนย์อพยพบางพูน
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
  ห้างสรรพสินค้า central world
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
  ห้างสรรพสินค้า central แจ้งวัฒนะ
(จุดแจกจ่ายน้ำดื่ม)
คุณประกอบ 081-913-9763 บางเขน
ข้อมูล ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2554 เวลา 9.00 น.
 
รายงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ผู้ติดต่อ/
เบอร์โทรศัพท์
วันที่ติดต่อ/
เวลา
สถานที่ ข้อมูลการขอความ
ช่วยเหลือ
สถานะการให้
ความช่วยเหลือ
คุณสุมิตรา บุญโต
084149xxxx
06/12/2011 07:26:00 ตำบล คลองถนน
อำเภอ สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ต้องการน้ำดื่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการ
คุณแก้ว
080079xxxx
05/12/2011 16:40:00 ตำบล คลองถนน
อำเภอ สายไหม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ต้องการน้ำดื่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการ
คุณสมรักษ์
02921xxxx
04/12/2011 09:06:00 ตำบล บางรักพัฒนา
อำเภอ บางบัวทอง
จังหวัด นนทบุรี
ต้องการน้ำดื่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการ
คุณยุพิน
085246xxxx
04/12/2011 06:23:00 ตำบล ไทรใหญ่
อำเภอ ไทรน้อย
จังหวัด นนทบุรี
ต้องการน้ำ EM Ball อยู่ในระหว่างดำเนินการ
คุณณัฐวุฒิ
082550xxxx
03/12/2011 23:49:00 ตำบล บางใหญ่
อำเภอ บางใหญ่
จังหวัด นนทบุรี
ต้องการน้ำดื่ม อยู่ในระหว่างดำเนินการ
more>>
ต.ค.54
 
ประมวลภาพ วันที่ 26 ธันวาคม 2554

สทบ.เขต 8 ราชบุรี นายประสิทธิ์ชัย แก้วอินทร์ ผอ.สทบ.เขต 8 และเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะที่ปรึกษามหาวิทยาลัย ขอนแก่น ให้คำปรึกษาเกษตรกร ในการบริหารจัดการน้ำบาดาลโครงการน้ำเกษตรในท้องที่ อ.ทุ่งหลวง อ.ปากบ่อ จ.ราชบุรี เพื่อเตรียมความพร้องก่อนจบโครงการ

more>>
ประมวลภาพ วันที่ 14 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 13 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 12 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 1 ลำปาง สทบ.1ลำปาง เข้าร่วมงาน Big Cleaning หมู่บ้านสิวลี พหลโยธิน52 โดยมี
พลตำรวจเอก ประชา พรหมนอก เป็นประทานเปิดงาน กรุงเทพมหานครฯ
more>>
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 11 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 9 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 1 ลำปาง เจ้าหน้าที่ สทบ.1 เข้าร่วมฟื้นฟูกรมสวัสดิการกองทัพอากาศฐานทัพอากาศดอนเมือง
กรุงเทพมหานครฯ
more>>
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 8 ธันวาคม 2554

สทบ.เขต 8 ราชบุรี นายประสิทธิ์ชัย แก้วอินทร ผอ.สทบ.เขต 8 พร้อมด้วยเจ้าที่นำรถผลิตน้ำดื่ม ไปผลิตแจกที่ อบต.บางภาษี อ.บางเลน จ. นครปฐม ให้ประชาชน จำนวน 1500 ลิตร

more>>
ประมวลภาพ วันที่ 7 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 1 ลำปาง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเขตดอนเมือง สถาณการณ์ปัจจุบันน้ำแห้งแล้วแต่ยังคงท่วมขัง เป็นบางจุดโดยเฉพาะบริเวณกรมพลาธิการทหารอากาศกำลังพลกลับมาฟื้นฟูกรมกองต่างๆในกองทัพอากาศจึงมาขอรับ น้ำดื่มเป็นจำนวนมาก
กรุงเทพมหานครฯ
more>>
ประมวลภาพ วันที่ 6 ธันวาคม 2554
สทบ.เขต 4 ขอนแก่น แจกจ่ายน้ำดื่มพื้นที่ จ.ปทุมธานี
more>>
พ.ย..54

สรุปการให้ความช่วยเหลือน้าท่วมเบื้องต้นจาก ศปทบ.

สรุปยอดการแจกจ่าย น้ำดื่มสะอาด เดือน พฤศจิกายน 2554

วันที่

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

รวม

 26 ธันวาคม 2554    
 25 ธันวาคม 2554    
 24 ธันวาคม 2554    
 22 ธันวาคม 2554    
 20 ธันวาคม 2554    
 19 ธันวาคม 2554    
 18 ธันวาคม 2554    
 17 ธันวาคม 2554    
 16 ธันวาคม 2554    
 15 ธันวาคม 2554    
 14 ธันวาคม 2554    
 13 ธันวาคม 2554    
 11 ธันวาคม 2554
 10 ธันวาคม 2554
  9 ธันวาคม 2554
  8 ธันวาคม 2554
  7 ธันวาคม 2554
  6 ธันวาคม 2554
  5 ธันวาคม 2554
  4 ธันวาคม 2554
  3 ธันวาคม 2554
  2 ธันวาคม 2554
  1 ธันวาคม 2554
30 พฤศจิกายน 2554
29 พฤศจิกายน 2554
   
ตุลาคม | พฤศจิกายน
สรุปยอดรวม
การให้ความช่วยเหลือ
ปรับปรุง ล่าสุด ณ วันที่ 26/12/54 เวลา 14.00 น.

สรุปยอดการแจกจ่าย น้ำอุปโภค
สทบ.เขต 3 สระบุรี
สทบ.เขต 5 นครราชสีมา
สทบ.เขต 7 กำแพงเพชร
สทบ.เขต 11 อุบลราชธานี
ปรับปรุง ล่าสุด ณ วันที่ 04/12/54 เวลา 14.00 น.


การดำเนินการขุดเจาะ บ่อน้ำบาดาล
สทบ.เขต สถานที่ ผู้รับผิดชอบ โทรศัพท์ หมายเหตุ
สุพรรณบุรี สำนักงานปฏิรูปที่ดิน
ลาดบัวหลวง ค.คลองพญาบันลือ
อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยาฯ
คุณสาโรจน์ ช่องสาร 08 1736 3622 ดำเนินการเจาะ
เสร็จแล้ว
สุพรรณบุรี ที่ว่าการ อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
คุณสาโรจน์ ช่องสาร 08 1736 3622 ดำเนินการเจาะ
เสร็จแล้ว
ปรับปรุง ล่าสุด ณ วันที่ 31/10/54 เวลา 16.20 น.

หน่วยงานและผู้บริหารกระทรวงที่รับผิดชอบประจำ ศปภ. ดอนเมือง ตุลาคม 2554

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
 

 

 

 

13
รอง อสส. รัชนี

14
รอง อทช. สุทธิลักษณ์

15
รอง อทน.
ชัยพร

16
รอง อทบ.
สุพจน์

 

17
รอง อคพ.
วรศาสน์

18
รอง ออส. มโนพัศ

19
รอง อทธ.
ทศพร

20
รอง อปม. ชลธิศ

21
รอง อทช. สุทธิลักษณ์

22
รอง อทน.
ชัยพร

23
รอง อทบ.
สุพจน์

 

24
รอง อคพ. วรศาสน์

25
รอง ออส. มโนพัศ

26
รอง อทธ. ทศพร

27
รอง อปม. ชลธิศ

28
รอง อทช. สุทธิลักษณ์

29
รอง อทน. ชัยพร

30
รอง อทบ. สุพจน์

  31
รอง อคพ.
วรศาสน์
           

ผู้รับผิดชอบประจำ ศปภ. พฤศจิกายน 2554

จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์
            29
30
ผอ.สุวัฒน์
  31
ผอ.สุนทร
1
ผอ.อรัญญา
2
ผชช.อดิสัย
3
รก.ผชช.
โศภิษฐ์
4
รก.ผชช.
ไพศาล
5
คุณสังวาลย์
ตสน
6
ผอ.พันธุ์ศักดิ์
  7
ผอ.สำเริง
8
ผอ.อุโรม
9
ผอ.รังสรรค์
10
ผอ.อรนุช
11
ผอ.ศักดิ์ฉลาด
12
ผอ.สุรัตน์
13
ผอ.วินัย
  14
ผอ.วิลาวัลย
15
.ผอ.อดิศักด
16
ผอ.ชัยวัฒน์
17
รองฯ
สุพจน์
18
รองฯ
สัมฤทธิ์
19 20
  21 22 23 24 25 26 27
  28 29 30        

การแบ่งพื้นที่รับผิดชอบ การบริการน้ำดื่มในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี
สทบ.เขต
รับผิดชอบ
อำเภอ
จังหวัด
วิธีการจัดส่งน้ำ ผู้ประสานรถ เบอร์โทร
เขต 2 พระนครศรีอยุธยา
ผักไห่
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจาก สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อส่งน้ำต่อในเขต อ. ผักไห่ คุณสมชาย
คุณชัยณรงค์
089-260-3090
081-817-6253
  บางบาล
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจาก สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อส่งน้ำต่อในเขต อ.บางบาล คุณสมชาย
คุณชัยณรงค์
089-260-3090
081-817-6253
  บางซ้าย
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจาก สทบ.เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อส่งน้ำต่อในเขต อ.บางซ้าย คุณสมชาย
คุณชัยณรงค์
089-260-3090
081-817-6253
เขต 3 อุทัย
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจาก สทบ. เขต 2 สุพรรณบุรี เพื่อส่งน้ำต่อในเขต อ. อุทัย คุณกสิเดช  084-109-0203
  วังน้อย
พระนครศรีอยุธยา
มีรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่วัดชูจิตธรรมาราม อ.วังน้อย คุณสมโภชน์
คุณมานพ
084-109-0203
086-920-5505
เขต 5 นครหลวง พระนครศรีอยุธยา มีรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ อบต.บ้านชุ้ง คุณมณวีระ 084-829-0579
  ท่าเรือ
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจาก ร.ร. ภาชี เพื่อจัดส่งต่อผู้ประสบภัย
ในบริเวณใก้เคียง
คุณบัญชา 089-566-2636
  ภาชี
พระนครศรีอยุธยา
มีจุดผลิตน้ำที่ ร.ร. ภาชี คุณบัญชา 089-566-2636
เขต 6 บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา รับน้ำจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เพื่อส่งต่อ คุณพรเทพ 081-913-1552
  บ้านแพรก พระนครศรีอยุธยา รับน้ำจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เพื่อส่งต่อ คุณพรเทพ 081-913-1552
  มหาราช
พระนครศรีอยุธยา
รับน้ำจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอไชโย จ.อ่างทอง เพื่อส่งต่อ คุณพรเทพ 081-913-1552
เขต 8 ลาดบัวหลวง
บางไทร เสนา
พระนครศรีอยุธยา
มี 6 โรงเรียนช่วยผลิต
เพื่อส่งน้ำต่อ
คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    1.ร.ร.วัดเทพประสิทธิ์ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    2. ร.ร.บางเขียง ต.บัวงาม อ. ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    3.ร.ร.วัดเขาส้ม ต.เขาชะโง้มอ.โพธาราม
จ.ราชบุรี
คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    4.ร.ร. วัดตากแดด ต.ดอยคา อ.บางแพ จ.ราชบุรี คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    5.ร.ร. สามพรานวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
    6.ร.ร. ภปร.ราชวิทยาลัย อ.สามพราน จ.นครปฐม คุณประสิทธิ์ชัย 081-643-5641
เขต 9 บางปะอิน
พระนครศรีอยุธยา
มีรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน คุณวิเชียร 086-935-0906
  ลาดหลุมแก้ว
ปทุมธานี
รับน้ำจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน เพื่อส่งต่อ คุณวิเชียร 086-935-0906
  สามโคก
ปทุมธานี
รับน้ำจากรถปรับปรุงคุณภาพน้ำ ที่ว่าการอำเภอบางปะอิน เพื่อส่งต่อ คุณวิเชียร 086-935-0906

 
 
 
Copyright © Department of Groundwater Resources . All Rights Reserved.