สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

26/83 อาคาร 1 ชั้น 7 ซอยงามวงศ์วาน 54 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทร 026667288 โทรสาร 026667280 อีเมล์: gwcr.restore@gmail.com