ข้อมูลองค์กร
     
ตราสัญลักษณ์กรม
 
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

วิสัยทัศน์

 
ดำเนินการควบคุม จัดระบบงานสารบรรณ งานช่วยอำนวยการ การประสานราชการ และการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรม ควบคุม ตรวจสอบ จัดทำบัญชี การขออนุมัติใช้ โอนเงินงบประมาณและนอกงบประมาณ จัดทำงบประมาณการรายได้ รายจ่ายประจำปี ควบคุมทะเบียนการเงิน เก็บรักษาเงิน ตรวจสอบใบสำคัญ เบิกจ่ายเงินบำเหน็จ บำนาญ เงินช่วยพิเศษ เงินชดเชย เงินเดือน จัดหา จัดซื้อ จัดจ้างตามระเบียบพัสดุ พ.ศ.2535 วางแผนอัตรากำลัง จัดและพัฒนาโครงสร้างส่วนราชการ จัดระบบงาน กำหนดตำแหน่ง สรรหาบุคคล จัดทำและเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการและลูกจ้าง จัดทำบัญชีถือจ่ายเงินเดือนและค่าจ้าง วางแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานด้านสวัดดิการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์
 
 
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการ อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำบาดาล จัดทำแผนงาน โครงการพัฒนาน้ำบาดาล ประสานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ และเป็นหน่วยงานกลางเกี่ยวกับข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
วางแผนและพัฒนางานวิศวกรรมด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจด้านทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดมาตรฐานและหลักเกณฑ์ทางวิศวกรรม ตรวจสอบและประมวลผลการปฏิบัติงานสำรวจและทำแผนที่ภูมิประเทศ กำหนดตำแหน่งและระดับบ่อน้ำบาดาล งานรังวัดหาอัตราการทรุดตัวของแผ่นดิน ควบคุมการก่อสร้าง งานโยธาในโครงการต่าง ๆ กำกับ ดูแล บำรุงรักษาอาคารสถานที่ และครุภัณฑ์ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ ระบบไฟฟ้า
 
 
วิเคราะห์คุณาภพน้ำบาดาลให้แก่ภาครัฐและเอกชน ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 เพื่อควบคุม จัดการ และพัฒนา การประกอบกิจการน้ำบาดาล การเกษตรและอุตสาหกรรม วิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการสำรวจ ศึกษา ป้องกันแก้ไขวิกฤตการณ์น้ำบาดาล การปนเปื้อนมลภาวะในน้ำบาดาล การเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำบาดาล ควบคุมคุณภาพการวิเคราะห์น้ำบาดาล ปรับปรุงมาตรฐานน้ำบาดาล ให้ความเห็นชอบและกำกับดูแลสถาบันวิเคราะห์คุณภาพของน้ำบาดาล ตรวจสอบ ประมวลผลข้อมูล และสรุปประเมินคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ประมวลผลข้อมูล และสรุปประเมินคุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการศึกษาและพัฒนาวิธีวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ให้ความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นทางด้านวิชาการ และให้คำปรึกษาแนะนำวิชาการวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาลแก่หน่วยงานอื่นและเอกชน
 
 
เสนอแนะแผนงานและกิจการน้ำบาดาล พัฒนาและจัดทำมาตรการ ข้อกำหนด กลักเกณฑ์ และคู่มือด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำบาดาล ฝึกอบรม ถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาน้ำบาดาล ให้การสนับสนุนและคำปรึกษาด้านวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาน้ำบาดาล กำกับ ดูแล และตรวจสอบการปฏิบัติงานของศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 1-12
 
 
จำแนกชั้นน้ำบาดาลในหินชนิดต่าง ๆ จากแผนที่อุทกธรณีพื้นฐาน และจัดเก็บข้อมูลภาคสนาม เพื่อการวางแผนการตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นน้ำที่เกี่ยวกับความลึก ความหนา ลักษณะการแผ่ขยายตัวของชั้นน้ำบาดาลทุกชั้นในพื้นที่ต่าง ๆ ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพชั้นน้ำบาดาลด้วยเครื่องหยั่งธรณีชนิดต่าง ๆ จัดเก็บคุณสมบัติการให้น้ำและขีดความสามารถการให้น้ำสูงสุดของชั้นน้ำทุก ๆ ชั้นโดยการสูบทดสอบ ศึกษาหาความเชื่อมโยงทางชลศาสตร์ ระหว่างชั้นน้ำบาดาลที่ระดับความลึกต่าง ๆ ในพื้นที่เดียวกัน และที่ระดับความลึกต่าง ๆ กับแหล่งน้ำผิวดิน ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลตามแอ่งต่าง ๆ ทั่วประเทศ โดยให้ทราบถึงปริมาณแหล่งน้ำสำรองที่กักเก็บในแอ่งน้ำบาดาลและปริมาณ ที่สามารถเพิ่มเติมไปในแอ่งน้ำบาดาลโดยกระบวนการธรรมชาติ โดยการประมวลข้อมูลต่าง ๆ และอุทกวิทยา ประเมินศักยภาพน้ำบาดาลชั้นรายละเอียดในบริเวณพื้นที่ที่มีการใช้น้ำบาดาลเป็นปริมาณสูง และเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบต่อชั้นน้ำบาดาล และสภาพสิ่งแวดล้อม โดยจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ และจัดทำรูปแบบจำลองอุทกธรณีวิทยา สนับสนุนการศึกษาพัฒนาน้ำบาดาลโครงการในพื้นที่ส่วนพระองค์
 
 
ดำเนินการสำรวจหาแหล่งน้ำบาดาลโดยวิธีตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ ในพื้นที่ขาดแคลนน้ำสำหรับการอุปโภค บริโภค และสำรวจสภาพอุทกธรณีวิทยาเพื่อหาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อใช้บรรเทาภาวะความแห้งแล้งในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และสำหรับแหล่งท่องเที่ยว ตรวจวิเคราะห์ ศึกษา วิจัยจัดเก็บและใช้ข้อมูลตัวอย่างดิน-หิน ปริมาณน้ำบาดาล และคุณภาพน้ำบาดาลจากหลุมเจาะบ่อบาดาลและสภาพทางธรณีวิทยา ในการจัดทำแผนที่น้ำบาดาลรายจังหวัด และแผนที่อุทกธรณีวิทยาในระบบสารสนเทศแผนที่น้ำบาดาล เพื่อใช้ในการวางแผนการเจาะน้ำบาดาล ตลอดจนใช้ในการบริหารจัดการและป้องกันการปนเปื้อนในแหล่งน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพ
 
 
เสนอแนะมาตรการเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ฟื้นฟูน้ำบาดาล เฝ้าระวังระดับน้ำและคุณภาพน้ำบาดาล ป้องกันและแก้ไขวิกกตน้ำบาดาลและผลกระทบต่อแหล่งน้ำบาดาลและสิ่งแวดล้อม ศึกษา วิจัย การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
ควบคุม กำกับ ดูแลการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 กำหนดหลักเกณฑ์ให้คำปรึกษาด้านเทคนิค และวิชาการสำหรับการเจาะน้ำบาดาล การเลิกเจาะน้ำบาดาล การใช้น้ำบาดาล การป้องกันด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ รวมทั้งการระบายน้ำลงบ่อน้ำบาดาลกำหนดมาตรฐานน้ำบาดาลที่ใช้ในการอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรม และเกษตรกรรม ฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการแก่ผู้ควบคุม และรับผิดชอบการเจาะ และการอุดกลบ่อบาดาล จัดให้มีการขึ้นทะเบียนช่างเจาะน้ำบาดาล และผู้รับเหมาเจาะน้ำบาดาล รวมทั้งบริหารโครงการต่าง ๆ ในกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล ประกาศเขตน้ำบาดาล กำหนดความลึกของน้ำบาดาลและปริมาณน้ำให้เหมาะสมกับสภาพอุทกธรณีวิทยา
 
 
ศึกษา ค้นคว้า ให้คำปรึกษา แนะนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลที่ทันสมัยและเหมาะสมกับงานทรัพยากรน้ำบาดาล บริหาร จัดการ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาลกำหนดมาตรฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสม กับงานด้านทรัพยากรน้ำบาดาล พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารระบบข้อมูลสารสนเทศและภูมิสาร ระบบบริการภาครัฐผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริการข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำบาดาลแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน อบรมและเผยแพร่ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนากฎหมายน้ำบาดาลและกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการตามกฎหมายน้ำบาดาลและกฎหมายอื่น ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านกฎหมายว่าด้วยน้ำบาดาลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง อาญา งานคดีปกครองและงานคดีอื่นที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผนงานที่เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่น ๆ ตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบการดำเนินงาน การวิเคราะห์ประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายในของส่วนราชการ รวมทั้งการรายงานผลการตรวจสอบและข้อแสนอแนะ
 
 

จัดทำรายละเอียดของคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามตัวชี้วัดในปีงบประมาณทุกปี รวมทั้งรายงานประเมินผลตนเองในรอบต่าง ๆ รายงานผลการพัฒนาระบบราชการตามแนวทางสำนักงาน ก.พ.ร รวมจัดทำแผนยุทธศาสตร์กระทรวง กลุ่มภารกิจ และกรม

 

 
           
     
วิสัยทัศน์
     
      ประวัติกรม      
      โครงสร้างภายใน      
      หน่วยงานภายใน      
      ทำเนียบผู้บริหาร      
      สถานที่ตั้ง