กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 

มาตรฐานความโปร่งใส และตรวจสอบได้

   
       
   
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 (ตรัง)
คำสั่ง
เรื่อง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านระบบการรับเรื่องร้องเรียน(28/2552)
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในองค์กร (27/2554)
เรื่อง แต่งตั้งหน่วยงานรับผิดชอบด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสาร (31/2554)
ประกาศ
เรื่อง นโยบายความโปร่งใส และตรวจสอบได้ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของสำนักทรัพยากน้ำบาดาล เขต 6
ระเบียบ

ระเบียบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอข้อมูลข่าวสาร พ.ศ 2554
ระเบียบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ว่าด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ 2554
ระเบียบ สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 6 ว่าด้วยการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่่องร้องเรียน พ.ศ 2554

ผลการดำเนินงาน
 
   
   
 
   
ส่วนกลาง  
   
ส่วนภูมิภาค
 
   
สทบ. เขต 1 (ลำปาง)  
   
สทบ. เขต 2 (สุพรรณบุรี)  
   
สทบ. เขต 3 (สระบุรี)  
   
สทบ. เขต 4 (ขอนแก่น)  
   
สทบ. เขต 5 (นครราชสีมา)  
   
สทบ. เขต 6 (ตรัง)  
   
สทบ. เขต 7 (กำแพงเพชร)  
   
สทบ. เขต 8 (ราชบุรี)  
   
สทบ. เขต 9 (ระยอง)  
   
สทบ. เขต 10 (อุดรธานี)  
   
สทบ. เขต 11 (อุบลราชธานี)  
   
สทบ. เขต 12 (สงขลา)