โรงเรียน : สันกำแพง

สมาชิก
1) นาย ศรายุทธ  สุทธจิตต์
2) นางสาว พัชราภรณ์  กัลยาบรรพต
3) นางสาว ประภาสิริ  อำพันธ์
4) นางสาว กรรภิรมย์  พันกับ
5) นางสาว ณัฐนิช  บุบผศิริ

อาจารย์ผู้ควบคุม : นิดาวรรณ  เจริญทรัพย์เอนกกูร

สถานที่ติดต่อ : โรงเรียนสันกำแพง เลขที่ 172 ถนนคชสาร ต.ทรายมูล อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ 053-390142 โทรสาร 053-332036