ความเป็นมาของโครงการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
แนวคิดการดำเนินงาน
ขอบเขตการศึกษา
พื้นที่ศึกษา
ขั้นตอนการดำเนินงาน
การศึกษาด้านสุขภาพของ ประชาชน
รายงานความก้าวหน้า
 
 


ขอบเขตของแนวทาง และขั้นตอนในการศึกษาการปนเปื้อน และวางเครือข่าย เฝ้าระวังการปนเปื้อน ของสารพิษในแหล่งน้ำใต้ดิน ในพื้นที่อำเภอทับคล้อ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร และอำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์
มีขอบเขตของงาน ที่จะต้องดำเนินการ ดังน
ี้

(1) ศึกษาความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน ของสารพิษลงสู่แหล่งน้ำ และสถานะ ความเสี่ยงในปัจจุบัน

(2)  จัดทำแผนที่ ความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนของสารพิษ ลงสู่แหล่งน้ำบาดาล (Ground water Risk Map)

(3)  จัดทำโดย จัดทำแบบจำลองคณิตศาสตร์ โดยใช้โปรแกรม Visual Modflow Premium เพื่อวิเคราะห์ ทิศทางการไหล และการแพร่กระจาย ของมวลสาร ในน้ำบาดาล
 


(4)  วิเคราะห์ และแปลความหมาย คุณสมบัติทางเคมี ของ น้ำ หินและดิน โดยการศึกษา ขบวนการทางธรณีเคมี (Geochemistry) อุทกธรณีเคมี (Hydrogeochemistry) และเคมีของดิน (Soil chemistry analysis) เพื่อจำแนก/บ่งชี้ ชนิด แหล่งกำเนิดพฤติกรรม และกลไกการปนเปื้อน ของสารมลพิษ ในน้ำใต้ดิน

(5)  จัดทำแนวทาง การฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาลในพื้นที่เสี่ยง

(6)  การมีส่วนร่วมของประชาชน และการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อเป็นการ แจ้งข้อมูลข่าวสาร ของโครงการ และสร้างความรู้ ความเข้าใจ กับกลุ่มเป้าหมาย

(7)  สร้างเครือข่ายอนุรักษ์ เฝ้าระวังทรัพยากรน้ำบาดาล โดยเป็นการร่วมมือ ของประชาชน ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย จากทรัพยากรน้ำบาดาล ในการเฝ้าระวัง ทรัพยากรน้ำบาดาล ในพื้นที่ศึกษา ป้องกัน แก้ไข และควบคุม เพื่อให้ใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรน้ำบาดาล อย่างยั่งยืน

click to Enlarge
แสดงแผนภูมิขั้นตอนการดำเนินงานศึกษาของโครงการ