ข้อมูลองค์กร

โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร


 

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์
(Miss Charintip Kongsin)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 02 666 7121
โทรสาร : 0 2666 7130
email-address : Charintip.k@dgr.mail.go.th
 
 
 

ส่วนติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

 

   

    นางสาวปวีณา สนธิ
   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   โทรศัพท์ : 02 666 7122
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : paweena.s@dgr.mail.go.th

 

 

 

 

    นายปุญญพัฒน์ ศรีเซียงซุย
   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทรศัพท์ : 02 666 7122
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : punyapat.sri@hotmail.com

 

 

 

 

 

ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารและนวัตกรรม

 

   นางสาวโชติรัตน์ ขนอม
   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
   โทรศัพท์ : 02 666 7124
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : chotirat.k@dgr.mail.go.th

 

 
 
 
 
 
 
    นายสมคิด ถุงเงิน
   ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
   โทรศัพท์ : 02 666 7125
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : somkid.t@dgr.mail.go.th

 

 
 
 
 
 
 

ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

 

   นายชนะ แก้วหนองโพธิ์
   ตำแหน่ง : พนักงานธุรการ ส 2
   โทรศัพท์ : 02 666 7123
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : chanaboom2010@hotmail.com
 
 

 

 

 

   นางสาววิชุตา เหลี่ยมเคลือบ
   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
   โทรศัพท์ : 02 666 7125
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : wichuta.gam@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 
    นางสาวพัชราภรณ์ โอชติน
   ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
   โทรศัพท์ : 02 666 7125
   โทรสาร : 0 2666 7130
   e-mail address : phatvada2525@hotmail.com