หลักเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.18 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 69 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 84 ครั้ง อ่าน : 82 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (10 มี.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.55 Mb ดาวน์โหลด : 45 ครั้ง อ่าน : 43 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.00 Mb ดาวน์โหลด : 56 ครั้ง อ่าน : 56 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.89 Mb ดาวน์โหลด : 82 ครั้ง อ่าน : 87 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 (5 มี.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.23 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 214 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 7.77 Mb ดาวน์โหลด : 61 ครั้ง อ่าน : 61 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O39 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 81 ครั้ง อ่าน : 107 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การประชุมสัมมนา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (25 ก.พ.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.86 Mb ดาวน์โหลด : 55 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.46 Mb ดาวน์โหลด : 446 ครั้ง อ่าน : 86 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.83 Mb ดาวน์โหลด : 54 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 (21 ม.ค.2563)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 4.89 Mb ดาวน์โหลด : 44 ครั้ง อ่าน : 51 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ