คู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 12.10 Mb ดาวน์โหลด : 5 ครั้ง อ่าน : 8 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ.2564 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล (12 ม.ค.2564)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.32 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 22 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 3.73 Mb ดาวน์โหลด : 21 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 13.17 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 20 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2564

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 2.15 Mb ดาวน์โหลด : 19 ครั้ง อ่าน : 18 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.57 Mb ดาวน์โหลด : 69 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

คู่มือการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 11.79 Mb ดาวน์โหลด : 83 ครั้ง อ่าน : 85 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

การเปิดเผยข้อมูล

การป้องกันการทุจริต

O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 23.23 Mb ดาวน์โหลด : 130 ครั้ง อ่าน : 144 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 51 รายการ