ดาวน์โหลด

การป้องกันการทุจริต

O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 106 ครั้ง อ่าน : 110 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.13 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 88 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O39 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.89 Mb ดาวน์โหลด : 89 ครั้ง อ่าน : 95 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O39 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.97 Mb ดาวน์โหลด : 87 ครั้ง อ่าน : 111 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 8.46 Mb ดาวน์โหลด : 467 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 1.37 Mb ดาวน์โหลด : 125 ครั้ง อ่าน : 91 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง เรื่อง มาตรการ กลไก ในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.88 Mb ดาวน์โหลด : 90 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง มาตรการป้องกันการรับสินบน

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 0.39 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 93 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

คู่มือมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประเภทไฟล์: .pdf ขนาดไฟล์ : 6.58 Mb ดาวน์โหลด : 94 ครั้ง อ่าน : 101 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

ประเภทไฟล์: .PDF ขนาดไฟล์ : 0.33 Mb ดาวน์โหลด : 86 ครั้ง อ่าน : 97 ครั้ง

เผยแพร่โดย : dgr10 Admin

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ