ผู้บริหาร

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์

ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประชุม สัมมนา

ติดต่อกรม

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
เลขที่ 26/83 ซอยท่านผู้หญิงพหล (ซอยงามวงศ์วาน 54) ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900