ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุม สัมมนา

RSS

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และที่มาตามหลักเกณฑ์ของรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนของการตรวจประเมิน วิธีการเขียนใบสมัคร และการทำ Workshop การเขียนใบสมัคร จากวิทยากร เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้อย่างครบถ้วน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2563

อ่าน 113
28 ม.ค. 63

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2562

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ การประเมิน (ITA)​ โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ทั้งนี้กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

- แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)​

- แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คือ 1.) การปฏิบัติหน้าที่ 2.) การใช้งบประมาณ 3.) การใช้อำนาจ 4.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.) คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 7.) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 8.) ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน 9.) การเปิดเผยข้อมูล 10.) การป้องกันการทุจริต

อ่าน 233
16 พ.ค. 62
จำนวนทั้งหมด 12 รายการ