ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุม สัมมนา

RSS

การอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันอังคารที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทาง การสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และที่มาตามหลักเกณฑ์ของรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ขั้นตอนของการตรวจประเมิน วิธีการเขียนใบสมัคร และการทำ Workshop การเขียนใบสมัคร จากวิทยากร เพื่อให้กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสามารถยื่นใบสมัครและเอกสารประกอบได้อย่างครบถ้วน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐสมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 14 ก.พ. 2563

อ่าน 143
28 ม.ค. 63
จำนวนทั้งหมด 15 รายการ