ข่าวสารนํ้าบาดาล

ประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ประจำปี 2562

  • อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 62
  • อ่าน 269
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email

วันอังคารที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 9.30 น. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร จัดประชุมชี้แจ้งแนวทางการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity &​Transparency Assessment)​ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับ การประเมิน (ITA)​ โดยมี นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล


ทั้งนี้กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2562 ประกอบด้วย

- แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)​

- แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)​

- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

และมีตัวชี้วัดทั้งหมด 10 ตัวชี้วัด คือ 1.) การปฏิบัติหน้าที่ 2.) การใช้งบประมาณ 3.) การใช้อำนาจ 4.) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 5.) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6.) คุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน 7.) ประสิทธิภาพการสื่อสารของหน่วยงาน 8.) ปรับปรุงการทำงานของหน่วยงาน 9.) การเปิดเผยข้อมูล 10.) การป้องกันการทุจริต

อัลบั้มภาพ 11 ภาพ