ข่าวสารนํ้าบาดาล

การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปี พ.ศ.2562

  • อัพเดทวันที่ 28 พ.ค. 62
  • อ่าน 182
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 15 ภาพ

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ในฐานะหน่วยงานขับเคลื่อนการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพื่อให้การตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) ของส่วนราชการระดับกรมในสังกัดกระทรวง ประจำปี พ.ศ.2562 บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงจัดให้มีการประชุมการตรวจติดตามติดตามประเมินผลการดำเนินงาน (Site Visit) โดยมี นางสาวสุทธิลักษณ์ ระวิวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายนพพล ศรีสุข ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล