ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563

  • อัพเดทวันที่ 14 ม.ค. 63
  • อ่าน 163
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 21 ภาพ

เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงถึงหลักการ เหตุผล และที่มาตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2561 และพิจารณาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 28 ม.ค. 2563