ข่าวสารนํ้าบาดาล

การประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 63
  • อ่าน 128
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email
อัลบั้มภาพ 18 ภาพ

  วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางอรนุช  หล่อเพ็ญศรี รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางและปฏิทินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และชี้แจงรายละเอียดประเด็นคำถามตามแบบสำรวจการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทั้งนี้ บุคลากรเป้าหมายของ ทบ. จำนวน 130 ราย จะต้องตอบแบบสำรวจ IIT ด้วยตนเอง ในระบบ ITAs ให้ครบถ้วนภายในวันที่ 31 ก.ค.2563 ซึ่ง กพร. ได้จัดส่งช่องทางการตอบแบบสำรวจ IIT ให้บุคลากรกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว