ข่าวสารนํ้าบาดาล

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

  • อัพเดทวันที่ 12 ธ.ค. 62
  • อ่าน 189
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email

  กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562

  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ในภาพรวมได้คะแนน 89.40 คะแนน ซึ่งมีผลการประเมินอยู่ในระดับ A อยู่ในอันดับที่ 35 ของจำนวน 144 หน่วยงานระดับกรมหรือเทียบเท่า