ข่าวสารนํ้าบาดาล

ขอเชิญเสนอผลงานสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ.2563

  • อัพเดทวันที่ 13 ธ.ค. 62
  • อ่าน 187
  • เผยแพร่โดย dgr10 Admin
Email

  ด้วย สำนักงาน ก.พ.ร. ได้กำหนดให้มีการมอบรางวัลเลิศรัฐเป็นประจำทุกปีให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความโดดเด่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ การบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในปี พ.ศ. 2563 ได้เปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ใน 3 สาขารางวัล ประกอบด้วย 1) รางวัลบริการภาครัฐ 2) รางวัลการบริหารราชกรแบบมีส่วนร่วม 3) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

  เนื่องจากกรมทรัพยากรน้ำบาดาลมีผลงานหรือโครงการ การเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม จึงควรเสนอโครงการหรือผลงานเพื่อสมัครรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563

  ในการนี้ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารขอเชิญหน่วยงานเสนอโครงการหรือผลงานการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ สมัครขอรับรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยจัดส่งใบสมัครทาง e-mail address : chotirat.k@dgr.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2563 โดยสามารถดาวน์โหลดหลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลฯ และใบสมัครได้ที่ Link http://bit.ly/2PgTmX7