icon home หน้าหลัก
     

ระบบรายงานผลการปฏิบติงานสำรวจระบบประปาของหมู่บ้าน
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

 

สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 653 หมู่บ้าน
(จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ 100.00%)

ลำดับ
ที่
ตำบล
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน
ดำเนินการ
ระบบประปา
วันที่สำรวจ
หมายเหตุ
มีระบบประปา (แห่ง)
ไม่มีระบบ
ประปา (แห่ง)
ประปา
น้ำบาดาล
ประปา
น้ำผิวดิน
ประปาน้ำ
บาดาล+น้ำผิวดิน
1
ป่าซาง
แม่จัน
15
15
1
13
4
1
8-9 มิ.ย.55  
2
จอมสวรรค์
แม่จัน
10
10
10
-
-
-
9-10 มิ.ย.55  
3
จันจว้าใต้
แม่จัน
12
12
7
2
-
4
10-11มิ.ย.55  
4
ศรีค้ำ
แม่จัน
10
10
8
2
-
-
10-11มิ.ย.55  
5
ป่าตึง
แม่จัน
20
20
3
26
-
3
10-15 มิ.ย.55  
6
เทศบาลจันจว้า
แม่จัน
11
11
8
-
-
3
10 มิ.ย.55  
7
เทศบาลท่าเปลือกไม้
แม่จัน
14
14
13
-
2
-
11-12 มิ.ย.55  
8
เทศบาลสันทราย
แม่จัน
5
5
1
4
-
-
11 มิ.ย.55
 
9
ตำบลสันทราย
แม่จัน
4
4
3
-
-
1
11 มิ.ย.55
 
10
ตำบลแม่ไร่
แม่จัน
9
9
2
2
-
5
12 มิ.ย.55
 
11
เทศบาลตำบลแม่คำ
แม่จัน
14
14
7
3
-
4
12 มิ.ย.55
 
12
เทศบาลตำบลสายน้ำคำ
แม่จัน
10
10
8
2
-
-
12-13มิ.ย.55
 
13
แม่จัน แม่จัน
6
6
1
7
-
-
13 มิ.ย.55
 
14
เทศบาลบแม่จัน
แม่จัน
8
8
4
4
-
-
13 มิ.ย.55
 
15
ตำบลป่าสัก
เชียงแสน
13
13
13
-
-
-
14-15 มิ.ย.55
 
16
ตำบลศรีดอนมูล
เชียงแสน
13
13
11
-
-
2
14-15 มิ.ย.55
 
17
ตำบลโยนก
เชียงแสน
8
8
4
2
1
1
14-15 มิ.ย.55
 
18
บ้านแซว เชียงแสน
15
15
7
8
2
-
16-17 มิ.ย.55
 
19
แม่เงิน เชียงแสน
12
12
2
5
1
4
18-21มิ.ย.55  
20
เวียง เชียงแสน
9
9
7
1
1
-
19 -20มิ.ย.55  
21
เทศบาลเวียง เชียงแสน
2
2
1
1
-
-
   
22
ปงน้อย ดอยหลวง
11
11
2
8
-
1
19-20 มิ.ย.55  
23
หนองป่าก่อ ดอยหลวง
10
10
6
4
-
-
19-20 มิ.ย.55  
24
โชคชัย ดอยหลวง
12
12
-
11
-
1
20-21 มิ.ย.55  
25
แม่ฟ้าหลวง แม่ฟ้าหลวง
19
19
-
24
1
1
22-23มิ.ย.55  
26
เทอดไทย แม่ฟ้าหลวง
18
18
-
1
25
-
22 มิ.ย.55 ,
18-19 ก.ค.55
ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ ม.4,12,,16
27

แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง
26
26
-
63
-
-
19-21 ก.ค.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ ม.15,18,25
28
แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง
13
13
-
28
-
-
21,23 ก.ค.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ ม.2,,3
29
ห้วยไคร้ แม่สาย
5
5
4
1
-
-
23-24 มิ.ย.55  
30
เทศบาลห้วยไคร้ แม่สาย
6
6
-
3
-
-    
31
โป่งงาม แม่สาย
12
12
7
5
-
1
23-24 มิ.ย. 55  
32
บ้านด้าย แม่สาย
8
8
10
-
-
-
23-24 มิ.ย.55  
33
โป่งผา แม่สาย
12
12
6
3
1
4
24 มิ.ย. 55  
34
ศรีเมืองชุม แม่สาย
9
9
6
-
-
3
5 ก.ค. 55
 
35
เวียงยางคำ แม่สาย
10
10
-
11
-
-
6 ก.ค.55
 
36
แม่สาย แม่สาย
12
12
1
10
-
1
6 ก.ค. 55  
37
เกาะช้าง แม่สาย
13
13
9
-
-
4
6-7 ก.ค.55  
38
ดงมหาวัน เวียงเชียงรุ้ง
12
12
9
4
-
2
9-11 ก.ค.55  
39
เทศบาลทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
4
4
4
-
1
   
40
ทุ่งก่อ เวียงเชียงรุ้ง
14
14
11
4
-
-
9-11 ก.ค.55  
41
ป่าซาง เวียงเชียงรุ้ง
16
16
13
7
-
2
12-13 ก.ค.55  
42
แม่ข้าวต้ม เมืองเชียงราย
23
23
8
7
1
8
12-14 ก.ค.55  
43
บ้านดู่ เมืองเชียงราย
19
19
8
10
-
5
14-16 ก.ค.55  
44
นางแล เมืองเชียงราย
16
16
6
7
4
3
17,21,23 ก.ค.55  
45
ท่าสุด เมืองเชียงราย
11
11
2
11
-
-
23 ก.ค.55  
46
แม่ยาว เมืองเชียงราย
18
18
14
28
-
1
23-25 ก.ค.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ ม,13,15
47
ดอยฮาง เมืองเชียงราย
8
8
2
19
-
-
23-24 ก.ค.55  
48
รอบเวียง เมืองเชียงราย
5
5
3
1
-
1
25 ก.ค.55  
49
เทศบาลนครเชียงราย เมืองเชียงราย
62
62
-
1
-
-
25 ก.ค.55 ใช้ประปาภูมิภาค
ทั้งหมด 62 ชุมชน
50
ดอยลาน เมืองเชียงราย
22
22
21
3
-
-
   
51
ริมกก เมืองเชียงราย
7
7
6
1
-
-
   
   
   
รวม
280
381
18
67
653
653
679
57

ปรับปรุงข้อมูล 10/08/55

สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 819 หมู่บ้าน
(จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ 78.39 %)

ลำดับ
ที่
ตำบล
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน
ดำเนินการ
ระบบประปา
วันที่สำรวจ
หมายเหตุ
มีระบบประปา (แห่ง)
ไม่มีประปา
ประปา
น้ำบาดาล
ประปา
น้ำผิวดิน
ประปาน้ำ บาดาล+น้ำผิวดิน
ประปาภูมิภาค
1
เม็งราย
พญาเม็งราย
11
11
10
1
-
-
-
9-10 มิ.ย.55  
2
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
พญาเม็งราย
5
5
5
-
-
-
-
11-12มิ.ย.55  
3
แม่เปา
พญาเม็งราย
19
19
8
6
-
-
5
9-12มิ.ย.55  
4
แมต๋ำ
พญาเม็งราย
11
11
11
-
-
-
-
13-14มิ.ย.55  
5
ไม้ยา
พญาเม็งราย
18
16
17
1
-
-
-
13-21มิ.ย.55  
6
ตาดควัน
พญาเม็งราย
8
8
7
1
-
-
-
13-16มิ.ย.55  
7
ครึ่ง เชียงของ
11
11
1
3
6
-
1
20-24 มิ.ย.55  
8
ศรีดอนชัย เชียงของ
18
8
4
4
-
-
-
25-29 มิ.ย.55  
9
เทศบาลตำบลยางฮอม ขุนตาล
21
21
-
18
1
-
2
15-20มิ.ย.55  
10
ป่าตาล ขุนตาล
14
14
9
4
1
-
-
21-25มิ.ย.55  
11
เทศบาลตำบลต้า ขุนตาล
9
9
2
7
-
-
-
25-29 มิ.ย. 55  
12
ต้า ขุนตาล
11
11
2
8
1-
-
-
25-26 มิ.ย.55  
13
ม่วงคำ พาน
17
17
5
7
1
3
1
19-20 มิ.ย.55  
14
แม่เย็น
พาน
11
11
1
5
1
-
4
21-24 มิ.ย.55
 
15
ทานตะวัน พาน
12
12
1
6
-
-
5
23-24 มิ.ย.55
16
เวียงห้าว พาน
8
8
6
1
-
-
-
25 มิ.ย.55  
17
หัวง้ม พาน
13
13
10
3
-
-
-
26-27 มิ.ย.55  
18
ดอยงาม พาน
14
14
14
-
-
-
-
28-29 มิ.ย.55  
19
เมืองพาน พาน
24
15
1
-
-
-
-
6-9 ก.ค.55  
20
สันกลาง พาน
18
18
10
4
-
-
-
10-11 ก.ค.55 มีหมู่บ้านที่ใช้
ร่วมกันได้แก่
ม.4-6, 13.14.16
21
เจริญเมือง พาน
22
22
22
-
-
-
1
12-14 ก.ค.55 หมู่3มีระบบ
ประปา 2 แห่ง
22
ทรายขาว พาน
17
15
7
6
3
-
4
12-14 ก.ค.55 หมู่8,12มีระบบ
ประปา 2 แห่ง
23
ธารทอง พาน
11
11
3
3
-
-
3
16-17 ก.ค.55 ประปาภูเขา ม.1
24
แม่อ้อ พาน
10
10
10
-
-
-
-
17-18 ก.ค.55 ประปาภูเขา
25
สันมเค็ด พาน
10
10
10
-
-
-
-
18 ก.ค.55  
26
ป่าอุ้ม พาน
18
18
14
-
-
-
3
19 ก.ค.55 ประปาภูมิภาค
27
เทศบาลตำบลเวียงชัย เวียงชัย
5
5
2
-
-
-
2
18-21มิ.ย.55 ประปาส่วนภูมิภาค 3 หมู่บ้าน
28
เวียงชัย เวียงชัย
17
17
3
3
-
-
5
18-21มิ.ย.55 ประปาส่วนภูมิภาค หมู่บ้าน 1,9,11,14,16
29
เวียงเหนือ เวียงชัย
12
12
10
2
-
-
-
18-21 มิ.ย.55  
30
เมืองชุม เวียงชัย
8
8
4
4
-
-
-
22-23มิ.ย.55  
31
ผางาม เวียงชัย
15
15
10
3
-
-
2
22-25 มิ.ย.55  
32
ดอนศิลา เวียงชัย
17
17
4
13
1
-
-
25 มิ.ย.55  
33
เชียงเคียน เทิง
12
12
2
6
-
4
-
3-4 ก.ค.55
 
34
แม่ลอย เทิง
13
13
12
-
1
-
-
10-13 ก.ค.55  
35
ศรีดอนชัย เทิง
10
10
8
-
2
-
-
14 ก.ค.55  
36
ปล้อง เทิง
12
12
4
6
1
-
1
15 ก.ค.55  
37
งิ้ว เทิง
25
25
22
2
-
-
1
24-27 ก.ค.55  
38
หนองแร็ด เทิง
7
7
3
2
1
-
-
27-30 ก.ค. 55  
39
ตับเต่า

เทิง

25
25
-
-
-
-
-
28-30 ก.ค.55 ประปาภูเขา21 แห่ง, ประปาภูเขาร่วมกับ
น้ำบาดล 4 แห่ง
40
สันทรายงาม เทิง
7
7
7
-
-
-
-
1-2 ส.ค.55  
41
ตำบลหงาว เทิง
20
20
5
8
1
-
4
2-5 ส.ค.55 ประปาภูเขา 2 แห่ง
42
ป่าแงะ ป่าแดด
18
18
16
-
-
-
2
4,8-10 ก.ค.55  
43
ศรีโพธิ์เงิน ป่าแดด
8
8
8
-
-
-
-
5 ก.ค. 55  
44
สันมะค่า ป่าแดด
8
8
8
-
-
-
-
6 ก.ค.55  
45
โรงช้าง ป่าแดด
12
12
11
-
-
-
-
7-8 ก.ค.55  
46
ป่าแดด ป่าแดด
12
12
7
2
-
-
3
10-11 ก.ค.55  
47
เทศบาลตำบลม่วยาย เวียงแก่น
9
9
-
8
1
-
-
10-12 ก.ค.55  
48
เทศบาลตำบลหล่ายงาว เวียงแก่น
6
6
-
6
-
-
-
13-14 ก.ค.55  
49
เทศบาลตำบลท่าข้าม เวียงแก่น
6
6
-
-
-
-
-
15-16 ก.ค.55  
50
ปอ เวียงแก่น
20
20
-
20
-
-
-
17-19 ก.ค.55  
                       
รวม
343
174
22
7
43
670
647
546
43

ปรับปรุงข้อมูล 07/08/55

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล

จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 379 หมู่บ้าน
(จำนวนหมู่บ้านที่ดำเนินการ 100 %)

ลำดับ
ที่
ตำบล
อำเภอ
จำนวน
หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้าน
ดำเนินการ
ระบบประปา
วันที่สำรวจ
หมายเหตุ
มีระบบประปา (แห่ง)
ไม่มีระบบ
ประปา (แห่ง)
ประปา
น้ำบาดาล
ประปา
น้ำผิวดิน
ประปาน้ำ
บาดาล+น้ำผิวดิน
1
ห้วยสัก
เมือง
30
30
23
5
6
1
14-17 มิ.ย.55  
2
ท่าสาย เมือง
13
13
16
1
-
3
18-19 มิ.ย.55  
3
สันทราย เมือง
11
11
10
1
-
5
20 มิ.ย.55  
4
ป่าอ้อดอนชัย เมือง
21
21
14
3
-
8
21-22 มิ.ย.55  
5
แม่กรณ์ เมือง
13
13
3
8
-
2
16-17 มิ.ย.55  
6
ห้วยชมภู เมือง
11
9
-
9
-
-
15-20 มิ.ย.55 สอฟ.สำรวจ ม.6 (พ.ค.55) ม.9,10
เป็นพื้นที่เสี่ยง
7
แม่สรวย แม่สรวย
18
18
1
16
1
-
19-23 มิ.ย.55  
8
วาวี แม่สรวย
25
24
7
16
1
-
23-24 มิ.ย.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ม. 14
9
เจดีย์หลวง แม่สรวย
12
12
5
2
-
8
6 กค.55
 
10
ศรีถ้อย แม่สรวย
12
12
4
10
1
1
9-10 ก.ค.55
 
11
ท่าก๊อ แม่สรวย
27
27
9
25
1
3
11-12 ก.ค.55  
12
ป่าแดด แม่สรวย
22
22
14
7
-
1
12-14 ก.ค.55  
13
บัวสลี แม่ลาว
12
12
7
1
-
4
3 ก.ค.55  
14
ป่าก่อดำ แม่ลาว
12
12
9
1
-
2
3-4 ก.ค. 55  
15
จอมหมอกแก้ว แม่ลาว
11
11
13
1
-
1
4 ก.ค.55  
16
โป่งแพร่ แม่ลาว
9
9
-
8
-
1
4 ก.ค. 55  
17
ดงมะดะ แม่ลาว
15
15
4
4
-
8
5 ก.ค.55  
18
แม่พริก แม่ลาว
13
13
7
4
2
-
5-6 ก.ค.55
 
19
บ้านโป่ง เวียงป่าเป้า
7
7
6
-
1
-
25-26 ก.ค.55  
20
สันสลี เวียงป่าเป้า
13
11
5
5
-
1
25-26 ก.ค.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ม.4,11
21
เวียง เวียงป่าเป้า
12
12
5
4
2
1
26 ก.ค. 55  
22
แม่เจดีย์ เวียงป่าเป้า
15
15
7
6
-
2
27 ก.ค.55  
23
แม่เจดีย์ใหม่ เวียงป่าเป้า
14
14
4
8
1
1
28 ก.ค.55  
24
ป่างิ้ว เวียงป่าเป้า
16
14
5
6
2
1
27-28 ก.ค.55 ไม่สามารถเข้า
พื้นที่ม.7,8
25
เวียงกาหลง เวียงป่าเป้า
15
15
7
6
2
-
29-30 ก.ค.55  
                     
รวม
185
157
20
54
รวม 8 หมู่บ้าน
ไม่สามาถเข้าพื้นที่ได้
379
372
362
54

ปรับปรุงข้อมูล 06/08/55

สรุปผลการสำรวจธรณีฟิสิกส์ พื้นที่จังหวัดเชียงราย

ที่ หมายเลขบ่อ E-W N-S elev. สถานที่ตั้ง หมู่ที่ บ้าน ตำบล อำเภอ
ความลึก
(ม.)
จำนวน
(จุด)
หมายเหตุ ทีม ดำเนินการวันที่ รับผิดชอบ
โดย
1         วัดสันธาตุ
4
บ้านสันธาตุ โยนก เชียงแสน  
8
สำรวจธรณีฟิสิกส์   4-5 ก.ค. 55 สสป.ที่4
2         วัดศรีชัย
1
บ้านแม่มะ โยนก เชียงเสน  
9
    6 ก.ค .55 สสป.
3         บ้านป่าไม้
1
บ้านป่าไม้ ศรีดอนมูล เชียงแสน  
9
    7-8 ก.ค. 55 สสป.
4         บริเวณบ้าน
ดอนที่
3
บ้านดอนที ริมโขง เชียงของ  
9
    9-10 ก.ค.55 สสป.
5         บริเวณผากุม
3
บ้านผากุม ริมโขง เชียงของ  
9
    11 ก.ค. 55 สสป.
6         บ้านหาดทรายทอง
8
บ้านหาดทราย ริมโขง เชียงของ  
9
    12-16 ก.ค.55  
7         โรงเรียนริมโขงวิทยา
1
ริมโขง ริมโขง เขียงของ  
4
    12-16 ก.ค.55  
                     
       
รวม
57
       
ปรับปรุงข้อมูล17/07/55

 

ปรับปรุงข้อมูล 10/08/55

 
หมายเหตุ e-mail : delta_dgr@dgr.mail.go.th