ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล
 
     
ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประกอบกิจการน้ำบาดาล
 
           
         
เอกสารทั้งหมดเป็น PDF Format อ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader
หากเครื่องท่านยังไม่ได้ติดตั้งสามารถ Download ได้ที่นี่
   ดาวน์โหลด acrobat reader

 
             
     
บริการข้อมูลกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
   
ลำดับ
รายการ
ดาวน์โหลด
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการ
น้ำบาดาล พ.ศ. 2557
[05/03/57::สคบ]
ระเบียบกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการกำหนดรหัสหมายเลข
บ่อน้ำบาดาล รหัสหมายเลขใบอนุญาต และการกำหนดอายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. 2557
1
นบ.๑
คำขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล
2
นบ.๒
คำขอรับใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล
3
นบ.๗
คำขอต่ออายุใบอนุญาต
4
นบ./๓
รายงานการปฏิบัติงานประจำวัน
5
นบ./๔
รายงานการทดสอบปริมาณน้ำ
6
นบ./๕
รายงานประวัติบ่อน้ำบาดาล
7
นบ./๑๑
รายงานการใช้้น้ำบาดาล
8
นบ./๑๒
รายงานการอุดกลบบ่อน้ำบาดาล
9
นบ./๑๕
คำขอโอนใบอนุญาต
10
นบ./๑๖
คำขอรับใบแทน
11
นบ./๑๗
บันทึกถ้อยคำ
12
นบ./๑๘
รายงานผลการเจาะน้ำบาดาล
13
คำขอเลิกใช้น้ำบาดาล
14
หนังสือยินยอม
15
หนังสือรับรองสิทธิที่จะเจาะน้ำบาดาล
 
              ข้อมูลน้ำบาดาล      
              แผนที่น้ำบาดาล      
              ข้อมูลสถานีสังเกตการณ์      
              น้ำบาดาลน่ารู้      
 
           
* เอกสาร update ล่าสุด 16/01/57