น้ำบาดาลน่ารู้ : บทสารคดี/บทสัมภาษณ์ "น้ำบาดาลกู้สถานการณ์ภัยแล้งภาคตะวันออก"
     
ตราสัญลักษณ์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
 
น้ำบาดาลน่ารู้
 
           
    กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
         
"น้ำบาดาล...ต้านภัยแล้ง"
ตอน 10 เรื่อง "แผนงานอนาคตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

     แนวโน้มการขาดน้ำอุปโภคบริโภคจะต่อเนื่องและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพของดินฟ้าอากาศและความแล้งที่แปรปรวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อทุกคน โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเขตชนบทห่างไกล

     กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ไม่นิ่งดูดาย ได้เตรียมนำทรัพยากรน้ำบาดาลมาเสริมเพื่อบรรเทาการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ทั่วประเทศ พร้อมกับการสร้างความรู้ความเข้าใจว่า "น้ำบาดาลดื่มได้" เพราะน้ำบาดาลเป็นน้ำที่ผ่านการกรองตามธรรมชาติโดยชั้นดินและหินก่อนจะถูกกักเก็บในแหล่งน้ำบาดาลใต้ดินลึก น้ำบาดาลที่ได้จากการเจาะโดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จะเป็นน้ำที่อยู่ระัดับมาตรฐานน้ำดื่มขององค์การอนามัยโลก หรือ WHO
     นอกจานั้น กรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะปฏิบัติตามแผนบริหารราชการ 4 ปี โดยเน้นเรื่องการประเมิืนศักยภาพและเพิ่มเติมแหล่งน้ำบาดาล เพราะแม้จะมีปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 720,000 ล้้านลูกบาศก์เมตร แต่จะมีประมาณ 38,000 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นที่สามารถไหลซึมลงสู่แหล่งน้ำบดาาลได้ในแต่ละปี ดังนั้น จึงมีความจำเป็นที่จะต้องเติมน้ำลงไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำบาดาล เช่น การเอาน้ำจากโครงการแก้มลิงลงไปเก็บ เท่าักับเป็นการฝากน้ำไว้ ยามเมื่อเกิดภัยแล้งก็สูบน้ำขึ้นมาใช้ได้่เป็นวงจร โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลจะทำในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะภาคตะวันออกที่ บ้านค่าย จ.ระยอง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเขตลุ่มน้ำมูล-แม่น้ำชี ซึ่งจะเริ่มดำเนินการในปี 2549 นี้
      กรมทรัพยากรน้ำบาดาล สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ปฏิบัติภารกิจเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยคำนึงเสมองว่า "น้ำกินน้ำใช้ ต้อให้ประชาชานอันดับหนึ่ง" และ "พัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เืพื่อให้น้ำบาดาลเป็นแหล่งน้ำคุณภาพที่สำคัญไว้ใช้ตลอดไป โดยไม่เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม"

pumzy & pumpza กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

ที่มา : ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล

โทรศัพท์ 0-2299-3900


 
     
น้ำบาดาล...ต้านภัยแล้ง
     
ตอน 1 เรื่อง "วิกฤติขาดแคลนน้ำ"
ตอน 2 เรื่อง "กรมทรัพยากรน้ำบาดาล"

ตอน 3 เรื่อง "คุณประโยชน์น้ำบาดาล"

ตอน 4 เรื่อง "บทบาทน้ำบาดาล"
ตอน 5 เรื่อง "บาดาลแก้วิกฤติภัยแล้ง"
ตอน 6 เรื่อง "บาดาลต้านภัยแล้งภาคตะวันออก"
ตอน 7 เรื่อง "ไขข้อข้องใจการเจาะบ่อบาดาล ตอน 1"
ตอน 8 เรื่อง "ไขข้อข้องใจการเจาะบ่อบาดาล ตอน 2"
ตอน 9 เรื่อง "การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำบดาาล"
ตอน 10 เรื่อง "แผนงานอนาคตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล"