ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารส่วนกลาง

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
Mr. Kriangsak Pirarai
ผู้อำนวยการ
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7232 ภายใน : 7232
นายสุทธิพล เอี่ยมประเสริฐกุล
Mr. Sutthipol Iamprasertkul
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7343 ภายใน : 7343
นายวิทยา มีนิสัย
Mr. Wittaya Meenisai
ผู้อำนวยการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7270 ภายใน : 7270
นายบำรุง แสงพันธุ์
Mr. Bumroong Sangphan
ผู้อำนวยการ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7305 ภายใน : 7305
นางสาววัชราพร เสียงสังข์
Ms. Watcharaporn Siengsung
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 0 2666 7011 ภายใน : 7011
นางสาววรีวสยา สินธุเดชะ
Ms. Wareewasaya Sinthudacha
ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2666 7066 ภายใน : 7066
นางสาวอลิน ชินทรารักษ์
Ms. Alin Chintraruck
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7086 ภายใน : 7086
นางสาวชญาน์นันท์ เจตน์ฉัตริน
Ms. Chayanunt Jatechattarin
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : ภายใน : 7131
นายกู้เกียรติ โยมศิลป์
Mr. Kukiat Yomsil
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิติการ
โทรศัพท์ : 0 2666 7141 ภายใน : 7141
นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์
Ms. Charintip Kongsin
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2666 7121 ภายใน : 7121
นายสุดใจ วงชารี
Mr. Sudjai Wongcharee
ผู้อำนวยการ
กองมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7383 ภายใน : 7383