ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหารส่วนกลาง

นายเกรียงศักดิ์ ภิระไร
Mr.Kriangsak Pirarai
ผู้อำนวยการ
สำนักสำรวจและประเมินศักยภาพน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7232 ภายใน : 7232
นายสุรินทร์ วรกิจธำรง
Mr.Surin Worakijthamrong
ผู้อำนวยการ
สำนักพัฒนาน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7343 ภายใน : 7343
นายวิทยา มีนิสัย
Mr.Wittaya Meenisai
ผู้อำนวยการ
สำนักอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7270 ภายใน : 7270
นางรวมทรัพย์ คะเนะดะ
Mrs.Ruamsub Kaneda
ผู้อำนวยการ
สำนักควบคุมกิจการน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7305 ภายใน : 7305
   
   
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารกลาง
โทรศัพท์ : 0 2666 7011 ภายใน : 7011
นางสาวดวงมณี จั่นเพิ่ม
Ms.Doungmani Janperm
ผู้อำนวยการ
กองแผนงาน
โทรศัพท์ : 0 2666 7066 ภายใน : 7066
นายบรรจง พรมจันทร์
Mr.Banjong Promchan
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7086 ภายใน : 7086
นางสาวกัญญา เดือนนวล
Ms.Kanya Duennuan
ผู้อำนวยการ
กลุ่มตรวจสอบภายใน
โทรศัพท์ : ภายใน : 
นายกู้เกียรติ โยมศิลป์
Mr.Kukiat Yomsil
ผู้อำนวยการ
กลุ่มนิติการ
โทรศัพท์ : 0 2666 7141 ภายใน : 7141
นางสาวชรินทิพย์ กองศิลป์
Ms.Charintip Kongsin
ผู้อำนวยการ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
โทรศัพท์ : 0 2666 7121 ภายใน : 7121
นายสุดใจ วงชารี
Mr.Sudjai Wongcharee
ผู้อำนวยการ
กองวิเคราะห์น้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7383 ภายใน : 7383
นางสาวใบพร ปาวรีย์
Ms.Baiporn Pawaree
ผู้อำนวยการ
กองบริหารกองทุนพัฒนาน้ำบาดาล
โทรศัพท์ : 0 2666 7181 ภายใน : 7181