ปฏิทินกิจกรรม

โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563

  • อัพเดทวันที่ 23 ม.ค. 63
  • 2,596 อ่าน
Email

วันที่ : 7 ก.พ. 63

เวลา : 8.30 น. - 16.30 น.

สถานที่ : กองบัญชาการกองทัพไทย

หน่วยงาน : กองสื่อสารและการมีส่วนร่วม , สำนักพัฒนาน้ำบาดาล

ร่วมแถลงข่าวและเปิดโครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจช่วยภัยแล้ง”  มี 6 หน่วยงานหลัก ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล กรมทรัพยากรน้ำ กองทัพบก การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค และ ปตท. จำกัด (มหาชน) ให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากการขาดแคลนแหล่งน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภค โดยกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้การสนับสนุนการจัดเตรียมจุดจ่ายน้ำ โดยประสานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อขอยกเว้นค่ากระแส ไฟฟ้าของจุดจ่ายน้ำ และกองทัพบก  นำกำลังพลพร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าไปรับน้ำจากจุดจ่ายน้ำเพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง