ดาวน์โหลด

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายกรกฎ สราญสุทธิ์ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 364

1.แผนการเตรียมความพร้อมด้านเครืข่ายเพื่อรองรับ IPv6
2.การบริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall)
ข้อเสนอแนวคิด - การออกแบบและบริหารจัดการเครือข่าย

นายเอกพงศ์ เกตุเอม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 181

1.การบริหารจัดการระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การวางระบบสารสนเทศห้องประชุมชั้น 8 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้มีประสิทธิภาพ

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 10.75 Mb ดาวน์โหลด : 57 ครั้ง อ่าน : 28 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวจิรนันท์ ฝูงใหญ่ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 112

1.การจัดทำระบบสืบค้นข้อมูลบ่อน้ำบาดาลทั่วประเทศ
2.การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการรายงานระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรน้ำบาดาล

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 5.79 Mb ดาวน์โหลด : 70 ครั้ง อ่าน : 35 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวนที นุ่มนิ่ม ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 267

1.การปรังปรุงเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
2.การจัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง
ข้อเสนอแนวคิด - การพัฒนาเว็บไซต์ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่มีระบบบริหารจัดการ (Back End)

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 21.61 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 36 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

นางสาวกุสุมา นัยนภาเลิศ ชำนาญการ เลขที่ตำแหน่ง 384

1.การจัดนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาวามมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
2.การบริหารจัดการระบบการยืนยันตัวบุคคล (Authentication)
ข้อเสนอแนวคิด - การจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

ประเภทไฟล์: .rar ขนาดไฟล์ : 20.44 Mb ดาวน์โหลด : 64 ครั้ง อ่าน : 31 ครั้ง

เผยแพร่โดย : จักรกฤษณ์ ลีทอง

จำนวนทั้งหมด 5 รายการ